Master Profesional në Arkivistikë

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER PROFESIONAL
ARKIVISTIKË
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

  ECTSOrë audit/gjithsejSemestri
1Legjislacioni arkivor660I
2Aftësimi në informacion660I
3Paleografia, Kodikologjia dhe dokumentet mesjetarë 660I
4Lëndë me zgjedhje 1 (Histori e Arkivave)660I
5Lëndë me zgjedhje 1 (Histori e Shqipërisë)660I
6Puna me dokumentet:660II
1.1. Rregullat e krijimit dhe klasifikimit të dok.
1.2. Organizimi dhe detyrat
1.3 Mjetet e kërkimit arkivor
7Ruajtja dhe mbrojtja e dokumentave660II
8Pasurimi dhe evidentimi i dokumentave660II
9Lëndë me zgjedhje 2 (Hist. e Instit. Shqiptare)660II
10Lëndë me zgjedhje 2 (Sfragjistika dhe heraldika)660II
11Menaxhimi i arkivave660III
12Shfrytëzimi i arkivave dhe kodi deontologjik660III
13Informatizimi i arkivave dhe dokumenti dixhital660III
14Lëndë me zgjedhje 3 (Muzeologji & Bibliologji)660III
15Lëndë me zgjedhje 3 (Hist. e dok. & gjuhës shqipe)660III
16Praktika Profesionale10250IV
17Shkrim akademik545IV
18Tema e diplomës15IV
Gjithsej (2 vjet)1201195

Lëndë me zgjedhje 1 (studenti zgjedh 1 lëndë) 
1. Histori e Arkivave 2. Histori e Shqipërisë  3. Hyrje në kërkimin historik 4. Arkivat e institucioneve jopublike (shoqëri private, shoqata, organizata)

Lëndë me zgjedhje 2 (studenti zgjedh 1 lëndë)

1. Histori e Institutcioneve shqiptare 2. Sfragjistika dhe heraldika 3. Menaxhimi i arkivave të komuniteteve fetare 4. Ruajtja dhe prezantimi i informacionit mbi Trashëgiminë Kulturore

Lëndë me zgjedhje 3 (studenti zgjedh 1 lëndë)
1. Muzeologji & Bibliologji 2. Histori e filologjise shqipe  3. Gjeografia historike dhe hartografia  4. Roli i arkivave për të drejtat e njeriut, të drejtën sociale dhe në debatet mbi kujtesën historike

Shpërnda lajmin: