Category Archives: zgjedhjet

KZF FHF: Vendimet 8 dhe 9 për shpalljen e listës zgjedhore përfundimtare

Vendim Nr. 8 dhe 9, datë 06.06.2024 i Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë për shpalljen e listës zgjedhore përfundimtare të kandidatëve për drejtues të njësisë kryesore dhe listës zgjedhore përfundimtare të votuesve klikoni këtu…  

KZF FHF: Lista përfundimtare e zgjedhësve e personelit akademik me kohë të plotë

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë shpall listën përfundimtare të zgjedhësve të personelit akademik me kohë të plotë klikoni këtu…  

KZF FHF: Model kërkese për anëtar KQV

Bashkëngjitur këtu do të gjeni modelin e kërkesës për anëtar KQV-je të miratuar nga Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.  

KIZ UT: Vendim nr. 62, datë 29.05.2024 “Për ngritjen e qendrave të votimit në ISE”

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve i Universitetit të Tiranës, shpall Vendimin nr. 62, datë 29.05.2024, “Për ngritjen e qendrave të votimit në Institutin e Studimeve Europiane dhe Departamentit të Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare”.

KIZ UT: Udhëzime “Për KZF-të, zgjedhësit dhe vëzhguesit”

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve në Universitetin e Tiranës, shpall Udhëzimet, datë 28.05.2024 “Për KZF-të, zgjedhësit dhe vëzhguesit”.  

KIZ UT: Vendim nr. 59, datë 28.05.2024 “Për ngritjen e qendrave të votimit në FHF”

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve i Universitetit të Tiranës, shpall Vendimin nr. 59, datë 28.05.2024, “Për ngritjen e qendrave të votimit në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë ”.