Zv Dekanët

Misioni >> Historiku >> Organigrama >> Dekani >> Administratori >> Biblioteka >>


Prof. Dr. Dhurata Shehri

Zv.dekane për:

– kualifikimin shkencor, projektet dhe veprimtaritë botuese;

– marrëdhëniet me institucionet partnere;

 


Prof. As. Dr. Andi Pinari

Zv.dekan për: 

– kujdesin për mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe shkencor në Departamentin e Gjeografisë, Historisë, Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore;

– vlerësimin e brendshëm dhe akreditimin;

– vlerësimin e brendshem dhe akreditimin;

– çështjet e statusit të pedagogut dhe të stafit ndihmës akademik;

– kujdesin për Sekretarinë Mësimore dhe mirëfunksionimin e Sistemit Informatik.


 

Prof. As. Dr. Elsa Skënderi Rakipllari

Zv.dekan për:

– kujdesin për mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe shkencor në Departamentin e Gjuhës, Letërsisë, Gazetarisë dhe Komunikimit;

– marrëdhëniet me studentët (organizimet, këshillimi, mobiliteti, veprimtaritë kulturore dhe sportive, pranimet, transferimet, çrregjistrimet etj.);

– kujdesi për Degën e IT-së, marrëdhëniet me mediat dhe veprimtaritë promovuese në nivel fakulteti.

– kujdesin për mirëfunksionimin e Bibliotekës së FHF-së.

 


 

Shpërnda lajmin: