Category Archives: vende vakante

Njoftim shpallje fituesi për vendin e punës, personel administrativ

Bazuar në nenin 67 të Ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”; në nenin 81, të Statutit të Universitetit të Tiranës, (miratuar me Urdhrin Nr.816, datë 26.12.2018 nga Ministri i

Njoftim për shpallje të fituesit për vendin e punës për personel ndihmës akademik me karakter administrativ të emërtesës “specialist këshillimit të karrierës”

Komisioni ad-hoc, i miratuar me Vendim Dekani nr. 11 datë 14.02.2024, mbështetur në nenin 80 të Statutit të UT-së, për vendin e lirë të punës për personel ndihmës akademik me karakter administrativ të emërtesës “specialist këshillimit të karrierës”, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, UT-së, shpall

Shpallet konkursi për 1 (një) vend pune vakant për personel ndihmës akademik me karakter administrativ të emërtesës “specialist këshillimit të karrierës”, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që do të konkurrojnë për këtë vend pune janë si më poshtë: Kritere të përgjithshme Kërkohet që kandidatët: 1. të kenë diplomë të ciklit të parë “Bachelor” dhe të ciklit të dytë “Master”, ose

FHF: Shpallen fituesit e konkursit për katër vende të lira pune për personel administrativ

Bazuar në nenin 67 të Ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”; në nenin 81, të Statutit të Universitetit të Tiranës, (miratuar me Urdhrin Nr.816, datë 26.12.2018 nga Ministri i

FHF shpall konkursin për katër vende të lira pune për personel administrativ

Shpallet fituesi për konkursin e zhvilluar për vendin e punës personel akademik të kategorisë “Asistent – Lektor”, në Departamentin e Gjuhësisë

Në zbatim të nenit 64 pika 1 e Ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 67, pika 7 e Statutit të Universitetit të Tiranës, mbështetur në