Category Archives: vende vakante

Shpallet fituesi për konkursin e zhvilluar për vendin e punës personel akademik të kategorisë “Asistent – Lektor”, në Departamentin e Gjuhësisë

Në zbatim të nenit 64 pika 1 e Ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 67, pika 7 e Statutit të Universitetit të Tiranës, mbështetur në

FHF shpall konkursin për një vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë Asistent Lektor në Departamentit të Gjuhësisë

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për një vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë Asistent Lektor në Departamentit të Gjuhësisë. Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që do

Shpallja e procedurës së aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Në zbatim të nenit 57 pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, dhe në nenin 68, të Statutit të Ut-së, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë pёr

FHF: Shpallja e procedurës së aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamentit të Gjeografisë tё Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Në zbatim të nenit 57 pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, dhe në nenin 68, të Statutit të Ut-së, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë pёr

FHF shpall konkursin për 1 vend të lirë pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune, personel ndihmësakademik me karakter administrativ, të emërtesës “specialist i protokoll arkivës”, në Degën e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll Arkivës. Per më shumë informacion

Njoftim për shpalljen e procedurës së aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Në zbatim të nenit 57 pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 62, të Statutit të Ut-së, neni 68, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë pёr