Category Archives: vende vakante

FHF: Shpallja e procedurës së aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamentit të Gjeografisë tё Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Në zbatim të nenit 57 pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, dhe në nenin 68, të Statutit të Ut-së, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë pёr

FHF shpall konkursin për 1 vend të lirë pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune, personel ndihmësakademik me karakter administrativ, të emërtesës “specialist i protokoll arkivës”, në Degën e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll Arkivës. Per më shumë informacion

Njoftim për shpalljen e procedurës së aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Në zbatim të nenit 57 pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 62, të Statutit të Ut-së, neni 68, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë pёr

Për vendin vakant, personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor”, pranë Departamentit të Letërsisë, FHF, UT

Mbështetur në nenin 67, pika 7 e Statutit të UT-së, Komisioni ad hoc me Vendimin me nr. 2 date 14.07.2022, për vendin vakant, personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor”, pranë Departamentit të Letërsisë, FHF, UT, shpall fitues

Njoftim për vend të lire pune për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Asistent – Lektor”, pranë Departamentit të Letërsisë, FHF

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Asistent – Lektor”, pranë Departamentit të Letërsisë, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë,

Shpallet fituesi për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Lektor”, në Departamentin e Gjuhës, FHF, UT

Mbështetur në nenin 67, pika 7 e Statutit të UT-së, komisioni ad hoc i ngritur me Vendim Dekani me nr. 34/1 datë 23/05.2022, për vendin vakant, personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Lektor”, në Departamentin e Gjuhës, FHF,