Category Archives: vende vakante

Njoftim për personel akademik me kohe te pjesshme në Departamentin e Gjuhës

Bazuar nenit 67 pika 3 dhe pika 4 të Statutit të UT-së, kriteret e përgjithshme per personel akademik me kohe te pjesshme në Departamentin e Gjuhës janë: Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;  Të zotërojnë aftësitë e nevojshme

Kritere për punësimin e personelit akademik me kohë të pjesshme – Departamenti Histori

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme në bazë të nenit 68 pika 3 dhe pika 5 të Statutit të Universitetit të Tiranës: Të kenë zotësi të plotë për të vepruar; Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin

Kërkohet personel akademik në Departamentin e Letërsisë, të kategorisë “Profesor”

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune për personel akademik në Departamentin e Letërsisë, të kategorisë “Profesor” 

Departamenti i Arkeologjisë dhe i Trashëgimisë Kulturore kërkon staf akademik me kohë të pjesshme (asistent lektor)

Departamenti i Arkeologjisë dhe i Trashëgimisë Kulturore kërkon staf akademik me kohë të pjesshme (asistent lektor) për lëndët si më poshtë: Lënda: “Hyrje në Arkeologji”: a) Kritere të përgjithshme: Të ketë zotësi për të vepruar; Të jenë diplomuar në Master

Departamenti i Gjeografisë kërkon të punësojë 5 pedagogë si staf akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2020-2021

  Një pedagog për lëndën “Standartet teknike shtetërore të SIG të Shqipërisë”, Master Profesional “Gis i Aplikuar”, viti i dytë, semestri i parë. Kandidatët konkurentë për pedagogë të jashtëm duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme: Të kenë zotësi të

Shpallje fituesi për pozicionin “Asistent – Lektor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit

Kandidati fitues për pozicionin “Asistent – Lektor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, pranë FHF-së është Z. Erblin Jaku.