Category Archives: vende vakante

Shpallje fituesi për pozicionin “Lektor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit

Kandidati fitues për pozicionin “Lektor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, pranë FHF-së është Z. Elvin Luku.

Shpallje fituesi për pozicionin “Asistent- Lektor” në Departamentin e Gjeografisë

Kandidati fitues për pozicionin “Asistent- Lektor” në Departamentin e Gjeografisë, pranë FHF-së është Z. Endrit Sallja.

Shpallje fituesi për pozicionin “Laborant” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit

Kandidatja fituese për pozicionin “Laborant” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, pranë FHF-së është Znj. Laureta Beqiri

Departamenti i Gazetarisë kërkon personel ndihmës akademik me karakter mësimor, pozicioni “Laborant”

Kriteret e përgjithshme Kandidatet konkurrentë duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme: 1. Te ketë përfunduar ciklin e pare te studimeve “Bachelor” dhe “Master i Shkencave” ose diploma ekuivalente me to, në profile te shkencave shoqërore, me note mesatare mbi

Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit ka nevojë për staf akademik me kohë të pjesëshme nga kategoria asistent lektor

Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit ka nevojë për staf akademik me kohë të  pjesëshme nga kategoria asistent lektor, për lëndën si më poshtë: Meqenëse në konkursin e  datës 18.10.2019   të organizuar  nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit nuk u  paraqit

Departamenti i Gjeografisë kërkon personel akademik të kategorisë “Asistent – Lektor”

1.      Kandidatët konkurrentë duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme: Të kenë diplomë “Master i Shkencave” ose diploma të barasvlefshme me të në degën “Gjeografi”; Të kenë: notë mesatare mbi 9 (nëntë) në rastin e Diplomës së Integruar të Nivelit të