Category Archives: vende vakante

Departamenti i Gjeografisë kërkon personel akademik të kategorisë “Asistent – Lektor”

1.      Kandidatët konkurrentë duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme: Të kenë diplomë “Master i Shkencave” ose diploma të barasvlefshme me të në degën “Gjeografi”; Të kenë: notë mesatare mbi 9 (nëntë) në rastin e Diplomës së Integruar të Nivelit të

Lajmërim për personel akademik me kohë të pjesshme kategoria “Asistent lektor”

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë ka nevojë për 2 (dy) personel akademik me kohë të pjesshme nga kategoria “Asistent-lektor”, për lëndën si më poshtë: • Gjuhë Angleze a) Kritere të përgjithshme: 1. Të jetë diplomuar në “Master i Shkencave”

Departamenti i Gjeografisë kërkon të punësojë staf akademik me kohë të pjesshme

Departamenti i Gjeografisë kërkon të  punësojë 1 pedagog si staf akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2019-2020, për një pjesë të leksioneve dhe seminareve në lëndën “Aspekte sociale të planifikimit hapësinor” Kandidatët konkurentë për pedagogë të jashtëm duhet

Departamenti i Arkeologjisë dhe i Trashëgimisë Kulturore kërkon staf akademik me kohë të pjesshme

Departamenti i Arkeologjisë dhe i Trashëgimisë Kulturore kërkon staf akademik me kohë të pjesshme (kategoria lektor dhe asistent lektor) për lëndët si më poshtë: Arkeologjia e Antikitetit të vonë dhe Mesjetës; Historia e Shqipërisë: Lashtësia; Shkrim akademik; Arkeobotanika; Arkeologjia Klasike;

Departamenti i Gjuhës Shqipe kërkon staf akademik me kohë të pjesshme

Departamenti i Gjuhës Shqipe kërkon staf akademik me kohë të pjesshme (kategoria asistent lektor) për lëndë sintaksë, morfologji, kulturë gjuhe etj.: a). Kritere të përgjithshme: 1. Të ketë gradën “doktor” ose të jenë diplomuar në Master shkencor ose diplomë ekuivalente

Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit ka nevojë për staf akademik me kohë të pjesshme

Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit ka nevojë për staf akademik me kohë të pjesshme nga kategoria asistent lektor, për  lëndë si më poshtë: Diversiteti kulturor dhe fetar në media. Niveli Master. Viti I. Redaktim në media. Niveli Bachelor. Viti II