Category Archives: vende vakante

Departamenti i Gjeografisë kërkon të punësojë 5 pedagogë si staf akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2020-2021

  Një pedagog për lëndën “Standartet teknike shtetërore të SIG të Shqipërisë”, Master Profesional “Gis i Aplikuar”, viti i dytë, semestri i parë. Kandidatët konkurentë për pedagogë të jashtëm duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme: Të kenë zotësi të

Shpallje fituesi për pozicionin “Asistent – Lektor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit

Kandidati fitues për pozicionin “Asistent – Lektor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, pranë FHF-së është Z. Erblin Jaku.

Shpallje fituesi për pozicionin “Lektor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit

Kandidati fitues për pozicionin “Lektor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, pranë FHF-së është Z. Elvin Luku.

Shpallje fituesi për pozicionin “Asistent- Lektor” në Departamentin e Gjeografisë

Kandidati fitues për pozicionin “Asistent- Lektor” në Departamentin e Gjeografisë, pranë FHF-së është Z. Endrit Sallja.

Shpallje fituesi për pozicionin “Laborant” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit

Kandidatja fituese për pozicionin “Laborant” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, pranë FHF-së është Znj. Laureta Beqiri

Departamenti i Gazetarisë kërkon personel ndihmës akademik me karakter mësimor, pozicioni “Laborant”

Kriteret e përgjithshme Kandidatet konkurrentë duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme: 1. Te ketë përfunduar ciklin e pare te studimeve “Bachelor” dhe “Master i Shkencave” ose diploma ekuivalente me to, në profile te shkencave shoqërore, me note mesatare mbi