Legjislacioni


Ligji i Arsimit të Lartë

Statuti i Universitetit të Tiranës

Rregullore e Universitetit të Tiranës

Vendimi Nr. 84, datë 27.10.2018, “Për akreditimin e Universitetit të Tiranës” 

Kodi i etikës i Universitetit të Tiranës

Ligj nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”

Vendim nr. 816, datë 16.11.2016 për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e punës së punonjësve të njësisë përgjegjëse në autoritetet publike, në zbatim të ligjit nr. 60/2016, “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”

Rregullore “Për hetimin administrativ të sinjalizimit, të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja dhe mbrojtjen e konfidencialitetit, në Universitetin e Tiranës”

Rregullorja për organizimin e programeve të studimit të doktoratave

Rregullore për organizimin dhe funksionimin e këshillave të profesorëve të Universitetit të Tiranës

Rregullorja e organizimit dhe funksionimit të Komisionit për Promovimin e Personelit Akademik

Rregullorja e Komisionit të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët

Vendim për statusin dhe trajtimin e veçantë të personelit akademik

Rregullore për funksionimin e sistemit informatik në UT

Rregullore e brendshme e Universitetit të Tiranës “Për mbrojtjen nga infeksioni i shkaktuar nga virusi Covid-19”

Vendim Nr. 07, date 01.10.2021 “Per disa shtesa ne Rregulloren e Brendshme te Universitetit te Tiranes “Per mbrojtjen nga infeksioni i shkaktuar nga virusi COVID-19”

Rregullore e Posaçme e Universitetit të Tiranës mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve online të sezonit të dimrit të vitit akademik 2021-2022

Vendim Nr. 06, datë 01.10.2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren e Posaçme të Universitetit të Tiranës “Mbi mënyrën e zhvillimin të provimeve on line të sezonit te dimrit të vitit akademik 2020-2021”

Vendim Nr. 08, datë 01.10.2021 “Për disa shtesa në Udhëzuesin e Universitetit të Tiranës “Për zhvillimin e mësimit në distancë”

Udhëzues i Universitetit të Tiranës për përdorimin e sistemit të mësimit në distancë

Udhëzime të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit

Vendime të Senatit Akademik

Vendime të Bordit të Administrimit

Vendime të Rektoratit

Marrëveshjet e nënshkruara nga MAS me subjektet ofruese të testeve për gjuhët e huaja

Për një shtese ne vendimin nr.903, date 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentet e shkëlqyer, studentet qe studiojnë ne programe studimi ne fushat prioritare dhe studentet ne nevoje”, të ndryshuar

PAKETA E VKM-VE PËR ARSIMIN E LARTË

VKM nr. 226, datë 17.04.2019 “Për kategoritë e shërbimeve të ofruara nga entet shtetërore dhe subjekte të tjera, të cilat përfitohen me çmime të reduktuara përmes përdorimit të kartës së studentit” kliko këtu…

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 766, datë 26.12.2018, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil, për vitin 2019”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 777, datë 26.12.2018, “Për kontrollin antiplagjiaturë të disertacioneve për fitimin e gradave shkencore”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 778, datë 26.12.2018, Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr. 288, datë 21.5.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 779, datë 26.12.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 269, datë 29.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 780, datë 26.12.2018, “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 781, datë 26.12.2018, “Për garantimin e transparencës në institucionet publike të arsimit të lartë”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 782, datë 26.12.2018, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Bordit të Administrimit, përfaqësues të ministrisë përgjegjëse për arsimin, në institucionet publike të arsimit të lartë”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 783, datë 26.12.2018, “Për vlerësimin e performancës në mësimdhënie të personelit akademik në institucionet e arsimit të lartë, edhe nëpërmjet sondazhit kombëtar të studentëve”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 784, datë 26.12.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 903, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 812, datë 26.12.2018, Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore jashtë shërbimit civil, për vitin 2019″ 

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 39, datë 23.01.2019, disa ndryshime në vendimin nr.903, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbeshtetjes studentore, për studentët e shkelqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”, të ndryshuar

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 40, datë 23.01.2019, disa ndryshime në vendimin nr.269, datë 29.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që perjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”, të ndryshuar

 

Shpërnda lajmin: