Departamenti i Historisë: Gjatë muajit korrik dhe gusht 2024 nuk do të zhvillohet provimi i Historisë së Shqipërisë


1. Në datën 26 shtator 2024, në orën 12:00, do të zhvillohet provimi me shkrim.
2. Kandidati testohet për njohuritë mbi Historinë e Shqipërisë.
3. Regjistrimi online bëhet deri 1 ditë para ditës së provimit.
4. Kandidati ditën e provimit konfirmon regjistrimin, me paraqitjen e tij tek laborantja e Departamentit të Historisë, 30 minuta para provimit, verifikon kopjen e mandatit të paguar (shkarko mandatin e pagesës këtu…) si dhe kopjen e ID/pasaportë origjinale.
5. Certifikata e provimit merret 1 javë pas ditës së provimit.

Apliko tani këtu… (dokumentat e nevojshëm për aplikim: 1. Kopje e pasaportës ose ID-së; 2. Kopje e mandatpagesës së kryer)

UDHËRRËFYES

Mbështetur ligjin nr.113/2020 për “Shtetësinë“, çdo shtetas i huaj që dëshiron të fitojë shtetësinë shqiptare duhet të kalojë me sukses provimin e Historisë së Shqipërisë, nëpërmjet të cilit aplikanti dëshmon se zotëron njohuri të mjaftueshme për Historinë e Shqipërisë dhe kulturën shqiptare.

  • Provimi i Historisë për fitimin e shtetësisë shqiptare do të organizohet rregullisht të enjten e fundit të çdo muaji, në orën 12:00,  në Departamentin e Historisë, pranë Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë. Për raste përjashtimore, aplikantët do të njoftohen për datat përmes faqes zyrtare të Fakultetit.
  • Website: https://www.fhf.edu.al
  • Provimi do të ketë formën e testit me alternativa. Testi përbëhet nga 28 pyetje.
  • Aplikantët duhet t’i përgjigjen saktë 75% të pyetjeve për të kaluar. Kjo do të thotë se aplikantët duhet t’u përgjigjen saktë 21/28 pyetjeve që kërkohet për të kaluar testin.
  • Nga koha e shpallur e fillimit të provimit, aplikantët do të kenë 60 minuta për t’iu përgjigjur të 28 pyetjeve. Aplikantët duhet të paraqiten 30 minuta përpara në qendrën e testimit pranë Departamentit të Historisë të Universitetit të Tiranës për të plotësuar dokumentacionin dhe procedurat paraprake përpara fillimit të provimit.
  • Afati i aplikimit online në website është deri 1 ditë përpara datës së shpallur për zhvillimin e provimit.
  • Ditën që do t’i nënshtrohen provimit, aplikantët duhet të kenë me vete dokumentin e identifikimit dhe mandatin e pagesës së tarifës së regjistrimit (origjinale).
  • Rezultatet e provimit do të dalin brenda 48 orëve pas përfundimit të testit. Aplikantët që e kalojnë testin me sukses pajisen me një dëshmi të përhershme.
  • Provimi i Historisë për fitimin e shtetësisë shqiptare kushton 5,000 lekë, (mandati për kryerjen e pagesës shkarkohet këtu…). Kjo tarifë është e pakthyeshme nëse aplikanti dështon të fitojë pikët e mjaftueshme për të kaluar testin.
  • Nëse aplikanti dështon në provimin e Historisë, ai mund ta përsërisë atë në datën e ardhshme të caktuar nga Departamenti i Historisë. Për përsëritjen e provimit, aplikanti duhet të paguajë përsëri tarifën.

  LITERATURA:

  • Historia 11, Shtëpia botuese Albas, botimet dhe ribotimet e pas vitit 2018, Tiranë.
  • Historia 11, Shtëpia botuese Pegi, botimet dhe ribotimet e pas vitit 2018, Tiranë.

 

Shpërnda lajmin: