Category Archives: Njoftime

Vendime të Senatit Akademik datë 10-11.02.2020

Vendimi nr. 5, datë 10.02.2020 “Për miratimin e rregullores ‘Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Tiranës’”. Vendimi nr. 6, datë 11.02.2020 “Për miratimin e rregullores ‘Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve

Vendime të Senatit Akademik datë 29 Janar 2020

Vendimi nr. 1, datë 29.01.2020 “Për miratimin e grupit të punës për hartimin e Draft-Rregullores ‘Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin e Tiranës’” Vendimi nr. 2, datë 29.01.2020 “Për miratimin e grupit të punës për hartimin e

Njoftim administrativ per përfitimin e bursave dhe pagesave të tarifave të shkollimit

Për të bërë me dije studentët që mund të kenë paqartësira për perfitimin e bursave dhe dokumentacionin e tyre, si dhe në lidhje me pagesat e tarifave të shkollimit për vitin akademik 2019-2020 klikoni këtu njoftimin administrativ të Administratorit të

Njoftim për ceremoninë e shpërndarjes së bursave të Fondacionit ALSAR 

Ditën e hënë, datë 27.01.2020, ora 12:00, në sallën Konrad Adenauer të FHF-së, do të organizohet ceremonia e shpërndarjes së bursave të Fondacionit ALSAR  për studentët me rezultate shumë të mira dhe që vijnë nga familje me të ardhura të

Njoftim për studentët e shkëlqyer që perfitojne bursë, viti akademik 2019-2020

Studentët e mëposhtëm duhet të dorëzojnë pranë zyrës së Financës të dhënat e llogarisë bankare të hapur pranë Alpha Bank Nr Emer mbiemer Dega Viti 1 Marsida Nuri Myrtezaj Gjuhe – Letersi I 2 Erdia Gjovalin Ndoj Gjeografi I 3

Departamenti i Gazetarisë kërkon personel ndihmës akademik me karakter mësimor, pozicioni “Laborant”

Kriteret e përgjithshme Kandidatet konkurrentë duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme: 1. Te ketë përfunduar ciklin e pare te studimeve “Bachelor” dhe “Master i Shkencave” ose diploma ekuivalente me to, në profile te shkencave shoqërore, me note mesatare mbi