Category Archives: Njoftime

Kritere për punësimin e personelit akademik me kohë të pjesshme – Departamenti Histori

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme në bazë të nenit 68 pika 3 dhe pika 5 të Statutit të Universitetit të Tiranës: Të kenë zotësi të plotë për të vepruar; Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin

Kërkohet personel akademik në Departamentin e Letërsisë, të kategorisë “Profesor”

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune për personel akademik në Departamentin e Letërsisë, të kategorisë “Profesor” 

Departamenti i Arkeologjisë dhe i Trashëgimisë Kulturore kërkon staf akademik me kohë të pjesshme (asistent lektor)

Departamenti i Arkeologjisë dhe i Trashëgimisë Kulturore kërkon staf akademik me kohë të pjesshme (asistent lektor) për lëndët si më poshtë: Lënda: “Hyrje në Arkeologji”: a) Kritere të përgjithshme: Të ketë zotësi për të vepruar; Të jenë diplomuar në Master

19-23 tetor 2020 në FHF shkolla verore “Këndvështrimi i të rinjve të Ballkanit Perëndimor përballë Integrimit në BE”

Në vitin e dytë të zbatimit të modulit Jean Monnet “Shoqëria shqiptare drejt integrimit të plotë në familjen europiane”, gjatë datave 19-23 tetor u organizua pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë shkolla verore “Këndvështrimi i të rinjve të Ballkanit Perëndimor

Informacion per Microsoft Office 365 Education dhe platformen Microsoft Teams

Universiteti i Tiranës ka vënë në përdorim Microsoft Office 365 Education. Office 365 Education mundëson ndërtimin e klasave bashkëpunuese, lidhjet në komunitetet e të mësuarit profesional dhe lidhjet me kolegët dhe ky shërbim ofrohet falas për Fakultetin e Historisë dhe

Takim i hapur “Eksperiencat Erasmus në sytë e studentëve”

Me rastin e ditëve Erasmus, më 16 Tetor 2020 u zhvillua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë takimi i hapur “Eksperiencat Erasmus në sytë e studentëve”, me pjesëmarrjen e Prof. Valentina Duka – Përgjegjëse e Departamentit të Historisë, Znj.