Master Profesional


Cikli i dytë i studimeve përfshin programet e studimeve “Master profesional”, referuar nivelit 7 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. Programet e studimeve “Master profesional” pajisin të diplomuarit me njohuri të thelluara, profesionale në një fushë të caktuar. Këto programe organizohen me 120 kredite dhe kohëzgjatja është 1.5 vite akademike. Studimet e ciklit të dytë “Master profesional” përmbyllen me provim përfundimtar formimi ose punim diplome dhe në përfundim të tyre lëshohet diplomë “Master profesional” në fushën e arsimimit të kryer.

Në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë zhvillohet Master Profesional në departamentet:

a) Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore:

  • Master Profesional në “Guidë Turistike”, profili “Guidë Turistike”;

b) Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit

b) Departamenti i Gjeografisë:

c) Departamenti i Gjuhësisë:

d) Departamenti i Historisë:

 

Shpërnda lajmin: