Category Archives: zgjedhjet

Vendim KIZ, nr. 67, datë 22.06.2024 “Për shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve për pozicionin e Rektorit në Universitetin e Tiranës”  

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve i Universitetit të Tiranës, shpall Vendimin nr. 67, datë 22.06.2024 “Për shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve për pozicionin e Rektorit në Universitetin e Tiranës”.  

KZF FHF: Vendim për caktimin e sallave të KQV-ve

Vendim Nr. 11, datë 14.06.2024 i Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë për përcaktimin e sallave të KQV-ve. Klikoni këtu për vendimin e plotë…  

KZF FHF: Vendim për miratimin e KQV

Vendim Nr. 10, datë 14.06.2024 i Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë për ndarjen e roleve ne caktimin e kryetarit dhe sekretarit te KQV-ve dhe miratimin e KQV-ve. Klikoni këtu për vendimin e plotë…  

KZF FHF: Vendimet 8 dhe 9 për shpalljen e listës zgjedhore përfundimtare

Vendim Nr. 8 dhe 9, datë 06.06.2024 i Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë për shpalljen e listës zgjedhore përfundimtare të kandidatëve për drejtues të njësisë kryesore dhe listës zgjedhore përfundimtare të votuesve klikoni këtu…  

KZF FHF: Lista përfundimtare e zgjedhësve e personelit akademik me kohë të plotë

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë shpall listën përfundimtare të zgjedhësve të personelit akademik me kohë të plotë klikoni këtu…  

KZF FHF: Model kërkese për anëtar KQV

Bashkëngjitur këtu do të gjeni modelin e kërkesës për anëtar KQV-je të miratuar nga Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.