KIZ: Vendim nr. 70 datë 23.06.2024


Vendim KIZ nr. 70 datë 23.06.2024, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 68”, datë 22.06.2024 të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të Universitetit të Tiranës, për “Shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatët për anëtar të Senatit Akademik të UT-ës, personel akademik me kohë të plotë”, në Njësinë Kryesore të UT-ës, Fakultetin e Ekonomisë dhe Filialin e Sarandës të Universitetit të Tiranës.


 

Shpërnda lajmin: