Programi Master shkencor në Histori


Programet e studimit Master Shkencor në fushat Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Histori parashikojnë një ngarkesë prej 120 kredite me nga dy semestra nga 15 javë. Në planet mësimore janë parashikuar një grup lëndësh të detyrueshme për të gjithë studentët dhe një grup lëndësh me zgjedhje prej të cilave studentët duhet të plotësojnë 30 kredite.

 

Shpërnda lajmin: