Plani mësimor në Gjeografi

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS BACHELOR
GJEOGRAFI
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

Nr.Lëndë të detyrueshmeECTSOrët mësimoreViti/simestri
1Gjeografi fizike e pergjithshme560I/I
2Hyrje në gjeografi humane560I/I
3Bazat e gjeologjise445I/I
4Klimatogjeografi 445I/I
5Elemente të hartografisë560I/I
6Gjeostatistikë445I/II
7Gjeomorfologji e përgjithshme560I/II
8Gj. e pop. dhe e vendban.445I/II
9Hyrje në gjeografi rajonale445I/II
10Gjuhë e huaj560I/II
11Kerkim i aplikuar në terren336I/II
48561
1Hidrogjeografi545II/I
2Pedogjeografi545II/I
3Biogjeografi545II/I
4Gjeografi ekonomike445II/I
5Gjeografi sociale445II/I
6Gjeografi e Shqipërisë (I)445II/II
7Gjeografi rurale445II/II
8Gjeografi urbane445II/II
9Gjeografi politike545II/II
10Gjeografi e peiz. dhe e mjedisit445II/II
11Kërkim i aplikuar në terren448II/II
48498
1Gjeografi rajonale e botës545III/I
2Gjeografi e Shqipërisë (II)445III/I
3Gj. e Kosovës dhe TSHPK545III/I
4Gjeografi e industrisë445III/I
5Bazat e SIG-ut445III/I
6Hartografi tematike 445III/II
7Gjeografi e rajoneve të Shqip.545III/II
8Gjeografi e turizmit445III/II
9Bazat e plan. dhe rreg. të terr.445III/II
10Gjeografi e komunikacionit445III/II
11Kërkim i aplikuar në terren560III/II
48510
Gjithsej1441545
Nr.Lëndë me zgjedhje
Viti I (3 lëndë)12135
1Njohuri mbi ekonominë445I/I
2Histori e botës445I/I
3Demografi445I/I
4Informatikë gjeografike445I/I
5Shkrim akademik445I/I
6Kulturë juridike445I/I
7Histori e popullit shqiptar445I/I
8Hyrje në gj. e prob. mjed.glob445I/II
9Sociologji445I/II
10Etnologji445I/II
11Gjuhë e huaj (e dytë)445I/II
12Sporte445I/II
Viti II ( 3 lëndë)12135
1Met. e kerk. në fush. e gj. fiz.445II/I
2Met. e kerk.soc-ek.empirik445II/I
3Gjeografi e shëndetit445II/I
4Histori e mendimit gjeografik445II/I
5Gjeografi historike445II/II
6Ekologji humane445II/II
7Bazat gj. të zhvill. të turizmit445II/II
8Interpretimi i fotogr. ajrore445II/II
Viti III (1 lëndë + tezën)445
1Gjeografi sociale-urbane445III/I
2Gjeografi e bujqësisë445III/I
3Politikat e mjedisit445III/I
4Gjeog. e Europës Juglindore445III/II
5Gjeografi e Bashkimit Europ.445III/II
6Gjeog. e Amerikës Veriore445III/II
7Projekt në SIG445III/II
Teze diplome Bachelor (e detyrueshme)890III/II
Gjithsej36405
Shpërnda lajmin: