Master Profesional Mësuesi në Gjeografi

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER PROFESIONAL MËSUESI
GJEOGRAFI
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

NrLëndëtECTSOrë totalSem.          
VITI I
1Psikologji edukimi6I
1.1Psikologji zhvillimi130I
1.2Teoritë e të nxënit40I
1.3Vlerësimi401
2Metodologjitë e mësimdhënies8I
2.1Metodat e mësimdh.dhe mendimit kritik200I
2.2Psikologji e zbatuar në mësimdhënie45I
2.3Zhvill. i kurrikulës dhe planif. i mësimdh.45I
3Teoritë e edukimit4145I
4Hartimi dhe vlerës. i testeve në lëndën e gjeog.4145I
5Mësuesi dhe etika profesionale4145I
6Metodika e gjeografisë12II
6.1Metodika e mësimdh. së gjeografisë300II
6.2Metodika e formimit të konc. në gjeog. fiz.120II
7Gjeografia dhe gjeopolitika regjionale10II
7.1Sem. në gjeog. regjionale të Shqipërisë250II
7.2Gjeopolitika regjionale bashkëkohore105II
8Problemet mjedisore në Shqipëri6210II
9Zhvillimet e sotme demosoc. dhe ekon. në HSH6210II
Gjithsej viti I602130
VITI II (Lëndë me zgjedhje*)0
10Lëndë me zgjedhje I5177.5III
11Lëndë me zgjedhje II5177.5III
12Lëndë me zgjedhje III/IV5177.5III
13Lëndë me zgjedhje IV5177.5III
14Praktika profesionale20500IV
15Punim diplome/provim25/20IV
Gjithsej viti II60
Gjithsej viti I+ II120
Lëndë me zgjedhje
1TIK në mësimdhënien e gjeografisë
2Met. e eduk. mjed. dhe eduk. për zhvill. të qëndr.
3Zhvillimi profesional për mësuesit e gjeografisë
4Shkrimi akademik i mikrotezës Master
5Menaxhimi dhe administrimi i arsimit

* Shënim: * Studentët të cilët do të realizojnë punim diplome zgjedhin 3 lëndë me zgjedhje ndërsa st. të cilët japin provim zgjedhin 4 lëndë me zgjedhje.

Shpërnda lajmin: