Master i Shkencave në Gjeografi

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE
GJEOGRAFI
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

Nr.LëndëtOrë në auditorOrë jashtë auditoritECTSSemestri
VITI I
1Gjeomorfologji e aplikuar48524I
2Gjeografi sociale e aplikuar48524I
3Gjeografia e ekonomisë bujqësore48524I
4Gjeografia e sektorit dytësor në Shqipëri48524I
5Gjeografia e ekonomisë së turizmit48524II
6Gjeografi e komunikacionit në Shqipëri48524II
7Gjeografi e problemeve globale48524II
8Seminar në gjeografinë regjionale të Shqipërisë48524II
9Sistemet e Info. Gjeografik - Analiza gjeografike48524II
10Lëndë me zgjedhje I36393I / II
11Lëndë me zgjedhje II36393I / II
12Lëndë me zgjedhje III36393I / II
Gjithsej viti I54058545
VITI II
1Lëvizjet e popullsisë dhe burimet njerëzore48524I
2Problematika mjedisore në Shqipëri48524I
3Gjeografia politike e Shqipërisë48524I
4Rregullim dhe menaxhim territori48524II
5Politikat dhe strategjitë e zhvillimit të qëndrueshëm48524II
6Kërkim i aplikuar në terren801208II
7Lëndë me zgjedhje I36393I / II
8Lëndë me zgjedhje II36393I / II
9Lëndë me zgjedhje III36393I / II
10Punim diplome095038II
Gjithsej viti II4281447750
Gjithsej viti I+ II96820321200
Lëndë me zgjedhje (Viti I)0
1Vlerësimi ekonomik dhe menaxhimi i resurseve36393I
2Arkitektura, antropizimi dhe vlerat estetike të peiz.36393I
3Gjeografia e mjedisit dhe peizazhit mesdhetar36393I
4Thellim në metodat e kërkimit në gjeografi humane36393I
5Problematikat e organizimit territorial në RSH36393I
6Gjeomorfologji e Shqipërisë36393II
7Gjeologji e Shqipërisë36393II
8Gjeomorfologji dinamike36393II
9Gjeomorfologji bregdeti36393II
10Gjeomorfologji lumore36393II
11Gjeomorfologji karstike36393II
Lëndë me zgjedhje (Viti II)0
1Menaxhimi i hapësirës bregdetare36393I
2Menaxhimi i zonave malore36393I
3Menaxhimi i zonave të mbrojtura36393I
4Migrimet dhe zhvillimi social-ekonomik36393I
5Zhvillime demo-sociale dhe ekonomike në hap.shqipt.36393I
6Zhvillimet gjeopolitike europiane36393II
7Vleresim dhe menaxhim i rreziqeve natyrore36393II
8Vlerësim i trashëgimisë natyrore dhe kulturore36393II
9Gjeografi e aplikuar36393II

Shpërnda lajmin: