Plani mësimor Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS BACHELOR
ARKEOLOGJI DHE TRASHËGIMI KULTURORE
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

Nr.LendaECTSOrë në AuditorOre jashte aud.Viti/Sem AViti/Sem T
Viti I (trung I përbashkët)680820
1Historia e Shqipërisë 1: Lashtësia66090I/II/I
2Hyrje në Arkeologji66090I/II/I
3Hyrje në Trashëgiminë Kulturore66090I/II/I
4Lëndë me zgjedhje 144555I/II/I
5Lëndë me zgjedhje 244555I/II/I
6lëndë me zgjedhje 344555I/II/I
7Gjuhë e huaj: Anglisht44555I/III/II
7.1Historia e Shqipërisë 2: Mesjeta66090I/III/II
8Shkrim akademik44555I/III/II
9Lëndë me zgjedhje 144555I/III/II
10Lëndë me zgjedhje 2 44555I/III/II
11lëndë me zgjedhje 344555I/III/II
12Kërkim i aplikuar në terren 148020I/III/II
Viti II 695855
1Etnologji66090II/III/I
2Muzeologji66090II/III/I
3Arkeologjia e prehistorisë 66090II/I
Historia e arkitekturës shqiptare 660II/I
4Lëndë me zgjedhje 144555II/III/I
5Lëndë me zgjedhje 2 44555II/III/I
6lëndë me zgjedhje 344555II/III/I
7Historia e artit66090II/IIII/II
8Arkeologjia klasike 66090II/II
Trashëgimia Kulturore jomateriale 660II/II
9Gjeografi e përgjithshme44555II/IIII/II
10Lëndë me zgjedhje 144555II/IIII/II
11Lëndë me zgjedhje 2 44555II/IIII/II
12lëndë me zgjedhje 344555II/IIII/II
13Kërkim i aplikuar në terren 248020II/IIII/II
Viti III570880
1Historia e Shqipërisë 3: Rilindje deri sot66090III/IIII/I
2Arkeologjia romake 660180III/I
3Arkeologjia e mjedisit 660III/I
2Legjislacioni i TK dhe etika profesionale 660III/I
3Arkeologjia e pre- dhe proto-historisë 660III/I
4Lëndë me zgjedhje 144555III/IIII/I
5Lëndë me zgjedhje 244555III/IIII/I
6Parime të restaurimit të objekteve të TK66090III/IIIII/II
7Antropologjia social-kulturore66090III/IIIII/II
8Arkeologjia klasike dhe romake 66090III/II
Arkeologjia e antikitetit të vonë dhe mesjetës660III/II
9Lëndë me zgjedhje 144555III/IIIII/II
10Lëndë me zgjedhje 2 44555III/IIIII/II
11Provim përfundimtar/Mbrojtje Diplome630120III/IIIII/II

Shpërnda lajmin: