Master Profesional Mësuesi në Gjuhë Letërsi

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER PROFESIONAL MËSUESI
GJUHË LETËRSI
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

 

NrLëndëtECTSOrë audit/gjithsejSemestri
1Psikologji e edukimit
- Psikologji e zhvillimit
- Teoritë e të nxënit
- Vlerësimi
445I
2Metodologjia e mësimdhënies
- Metodat e mësimit
- Të menduarit kritik dhe mësimdhënia
- Psikologjia e zbatuar në mësimdhënie
- Zhvillimi i kurrikulës dhe planifikimi i mësimit
560I
3Teoritë e edukimit337.5I
4Didaktika e gjuhës shqipe 9105I
4.1 Metodologjia e mësimdhënies së gjuhës shqipe në shkollën e mesme e të lartë222.5I
4.2 Zhvillimi gjuhësor i nxënësve erms strategjive të lexim-shkrimit222.5I
4.3 Didaktikë e fonetikës dhe gramatikës
337.5I
4.4 Konceptet bazë në kurrikulën kombëtare të gjuhës shqipe për AM222.5I
5Zhvillime të historisë së gjuhës shqipe445I
6Teknologjitë e mësimdhënies në gjuhën shqipe dhe letërsi337.5I
7Lëndë me zgjedhje*9112.5I/II/III
8Didaktika e letërsisë9105II
8.1 Metodologjia e mësimdhënies së letërsisë shqipe në AML222.5II
8.2 Metodologjia e mësimdhënies së letërsisë së huaj per AML222.5II
8.3 Analizë teksti letrar337.5II
8.4 Konceptet bazë në kurrikulën kombëtare të letërsisë për AM222.5II
9Gjuhësi e përgjithshme337.5II
10Gramatikë historike337.5II
11Fonotaktikë337.5III
12Stilistikë337.5III
13Morfologji445II
14Sintaksë445II
15Histori e zhvillimit të letërsisë shqiptare
-Letërsi e Vjetër dhe Rilindja
-Letërsia Moderne
-Letërsia Bashkëkohore
675III
16Histori e zhvillimit te letersise boterore
-Letërsia Antike dhe Mesjetare
-Letërsia e shek. XIX
- Letërsia e shek XX
675III
14Kulturë gjuhe445IV
15Analiza krahasuese e teksteve445II
16Teksti dramatik445III
17Metoda të interpretimit të letërsisë445III
18Kërkim shkencor 330IV
19Seminare kërkimore 330IV
20Praktika profesionale10250
21Tema e diplomës1020
total ( 2 vite)1201447.5

*Grupi i Lëndëve me zgjedhje semestri I (studenti zgjedh 1 lëndë)
1. Strategji të mësimdhënies së teksteve moderne
2. Histori e studimit të letërsisë në shkollë
3. Sociolinguistikë
4. Psikolinguistikë
5. Histori e albanologjisë
*Grupi i Lëndëve me zgjedhje semestri II (studenti zgjedh 1 lëndë)
6. Zhvillimi profesional i mësuesit dhe etika e profesionit
7. Filologji shqipe
8 Semantikë dhe leksikologji
9 Teknika moderne të tekstit dramatik
10 Letërsi për fëmijë dhe të rinj
*Grupi i Lëndëve me zgjedhje semestri III (studenti zgjedh 1 lëndë)
11 Menaxhim dhe administrim i arsimit
12 Gjuhë e huaj
13 Gjuhësi teksti
14 Përvetësimi i gjuhës te fëmijët me probleme
15 Filozofia dhe poetika e miteve

Shpërnda lajmin: