Master Profesional në Redaktori

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER PROFESIONAL
REDAKTORI
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

 

  ECTSOrë audit/gjithsejSemestri
1Gjuha shqipe dhe përkthimi shqip660I
2Kulturë gjuhe I545I
3Kulturë gjuhe II545II
4Redaktim gjuhësor 660I
5Gjuhësi kompjuterike660I
6Dialektologji660I
7Gjuhë e huaj760I/II
8Planifikim Gjuhësor660II
9Sociolinguistikë660II
10Redaktim i tekstit letrar660II
11Lëndë me zgjedhje 1*545II
total viti I (sem I+II)64615
1Metodologji e kerkimit shkencor660I
2Terminologji545I
3Transkriptim fonematik545II
4Histori e albanologjisë545I
5Gjuhësi e përgjithshme545II
6Lëndë me zgjedhje 2**545I
7Lëndë me zgjedhje 2**545I
8Praktikë redaktoriale10250II
9Tema e diplomës10220II
total Viti II/sem I56800
total ( 1.5 vite)1201415

*Grupi 1 i Lëndëve me zgjedhje 1

1. Gjuhësi teksti
2. Leksikologji
3.Filozofi gjuhe
4. Informatika dhe marketingu

**Grupi 2 i Lëndëve me zgjedhje 2
1. Legjislacioni në fushën e botimeve
2. Teori dhe praktikë e analizës së tekstit letrar
3. Histori e gjuhës shqipe
4. Analizë teksti

Shpërnda lajmin: