Master i Shkencave Gjuhësi e Sotme

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE
GJUHËSI E SOTME
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

 LëndëtKFUGjithsejLexS-UKont. i pj. I dijeveDetyra kursiPraktikëVITI I
Semestri
 VITI II
Semestri
 VITI III
Semestri
  
121212
Lëndë të formimit të përgjithshëm
1Gjuhësi teorike9105901512105140X
Lëndë të formimit special
2Fonetikë77560151275100
3Morfologji II9105901512105140X
4Gjuhë e huaj775-75-75100X
5Fonologji 76060151275100X
6Sintaksë II9105901512105140X
7Dialektologji II77560151275100XX
8Gjuhësi teksti77560151275100X
9Semantikë gramatikore77560151275100X
10Lëndë me zgjedhje211801354536225300X
11Tema e diplomës3060608X
Totali120930229302048
TOTALITotali i krediteveTotali i orëve
(nr. orë leksioni në auditor + nr. orë për aktivitete të tjera mësimore + nr. orë për studim individual)
1203000
Lende me zgjedhje
NrLëndëtKFUGjithsejLexLabDetyra kursiPraktikëVITI I
Semestri
VITI II
Semestri
1212
1Morfologji teorike76045151X
2Sintaksë teorike76045151X
3Sociolinguistikë II76045151X
4Fonetikë akustike76045151X
5Pragmastilistikë76045151X
6Fjalëformim76045151X
7Drejtime gjuhësore76045151X
8Dialektologji e diasporës76045151X
9Gjuhësi kompjuterike II76045151X
10Semantikë76045151X
11Planifikim gjuhësor76045151X

Shpërnda lajmin: