Video tutorial për studentët për provimet online


Të dashur student!

Në këtë video tutorial tregohen hapat e plotësimit të një testi online, në rastin kur pedagogu e organizon provimin në formë “Quiz-i”


 

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *