Plani mësimor në Gazetari

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS BACHELOR
GAZETARI
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

DREJTIMET E PROFILIZIMIT

1. Gazetari social – kulturore
2. Gazetari politike
3. Gazetari ekonomike

Nr. A. Lëndë të detyrueshme    
a.Lëndë teorikeETCSOrë gjithsej Viti/Semestri
1 Modele Teorike Komunikimi437.5I/I
2Kulturë gjuhësore 222.5I/I
3Histori e medias 330I/I
b.Lëndë praktike
4Bazat në shkrim raportim lajmi 445I/I
5Hyrje në kompjuter445I/I
6Elementë të videos222.5I/I
7Përpunimi dixhital për video dhe audio215I/I
8Gjuha angleze 1215I/I
B.Lëndë me zgjedhje sipas drejtimeve
Profili Gazetari social - kulturor
9Antropologji e komunikimit222.5I/I
10Zhanret filmike222.5I/I
Profili Gazetari politike
9Shoqëria civile dhe hapësira publike222.5I/I
10Histori moderne 222.5I/I
Profili Gazetari ekonomike
9Teoritë e mendimit ekonomik222.5I/I
10Bazat e menaxhimit 222.5I/I
C.Sport
11Sport 17.5I/I
D.Praktike Profesionale
12Kurs special 1 222.5I/I
12Praktikë në media 1222.5I/I
A. Lëndë të detyrueshme
a.Lëndë teorike
13Bazat e semiotikës330I/II
14Gramatikë për gazetarë 1330I/II
15Hyrje në komunikim politik330I/II
16Metodat e kërkimit në media dhe Shkrim akademik 330I/II
17Gjuha angleze 2215I/II
b.Lëndë praktikeI/II
18Shkrim raportim lajmi në median e shkruar dhe Web.445I/II
19Dizajnimi dhe faqosja në media 430I/II
20Gazetaria e agjensisë222.5I/II
B.Lëndë me zgjedhje
Profili Gazetari social - kulturor
21Kritikë arti 222.5I/II
22Foto media 222.5I/II
Profili Gazetari politike
20Partitë politike në hapesirën publike222.5I/II
21Fushatat publicitare222.5I/II
Profili Gazetari ekonomike
21Bazat e marketingut222.5I/II
21Shteti social dhe tregu 222.5I/II
C.Praktike Profesionale
23Kurs special 2( Bazat e internetit dhe të komunikimit online)222.5I/II
23Praktikë në media 2 (Bazat e internetit dhe komunikimit online)222.5I/II
Totali 60607.5
A. Lëndë të detyrueshme
a.Lëndë teorike
1Epistemologji Komunikimi / Analiza e gjuhës filmike545II/I
2Redaktim në media 666II/I
3Zhanret mediatike330II/I
4Gramatika për gazetarët 2222.5II/I
b.Lëndë praktike
5Lajmi në mediat audiovizive330II/I
6Perpunimi i fotografisë e ilustrimi grafik 330II/I
7Shkrimi për ekran215II/I
B.Lëndë me zgjedhje
Profili Gazetari social - kulturor
8Histori e besimeve fetare222.5II/I
9Post modernizimi në film teatër222.5II/I
Profili Gazetari politikë
8E drejtë kushtetuese liritë e shprehjes222.5II/I
9Institucionet e BE222.5II/I
Profili Gazetari ekonomike
8Raportim i biznesit 222.5II/I
9Statistikë për gazetarët222.5II/I
C.Praktike Profesionale
Kurs special 3222.5II/I
10Praktikë në media 3 (Marketimi i logos së Kompanisë mediatike)222.5II/I
A.Lëndë bazë të detyrueshme
a.Lëndë teorike
11Shtypi dhe shoqëria në Shqipëri 445II/II
12Albanologji 222.5II/II
13Sociologji komunikimi 437.5II/II
b.Lëndë praktike
14Gazetaria online555.5II/II
15Gazetari investigative222.5II/II
16Gazetari e radios dhe televizionit437.5II/II
17Raportimi i aktualitetit ndërkombëtar230II/II
Profili Gazetari social - kulturor
18Qytetërimi europian330II/II
19Histori e Shqipërisë330II/II
Profili Gazetari politike
18E folura në publik330II/II
19Mendimi politik europian shek.17-18330II/II
Profili Gaetari ekonomike
18Raportimi i ekonomisë330II/II
19Sistemi financiar330II/II
D.Praktike Profesionale
20Kurs special 4(Analizë kritike e shtypit)115II/II
20Praktikë në media 4115
Totali 60631.5
A. Lëndë të detyrueshme
a.Lëndë teorike
1.Peisazhi i medias në Shqipëri445III/I
2Media në diplomaci445III/I
3 Etika e medias445III/I
b.Lëndë praktike të detyruara
4Gazetaria televizive578III/I
5Gazetari radio578III/I
B.Lëndë me zgjedhje
6Atelie shtypi560III/I
7Multimedia dhe montazhi në televizion560III/I
8Multimedia dhe montazhi në radio560III/I
9Analiza e produktit mediatik (1)560III/I
10Bazat e multimedias (1)560III/I
11Marrëdhënie publike për gazetarë560III/I
C.Praktike Profesionale
12Kurs special 5 3330III/I
12Praktikë në media 5330III/I
A. Lëndë të detyrueshme
a.Lëndë teorike
13Marketing i komunikimit530III/II
14Ligjet per median 337.5III/II
15Marketingu i integruar345III/II
b.Lëndë praktike të detyruara
16Gazetari radio345III/II
17Atelie radio475III/II
16Gazetari televizive (Talk Show)345III/II
17Atelie televizive475III/II
16Administrim dhe drejtim i shtypit shkruar 345III/II
17Atelie shtypi493III/II
Bazat e multimedias (2)345III/II
17Atelie e mediave të reja dhe aplikime kompjuterike493III/II
16Analiza e produktit mediatik mediatik(2)345III/II
17Atelie e Raportimi Kritik mbi Median475III/II
16Atelie e marrëdhënieve me publikun për gazetarë475III/II
17Zyra e shtypit345III/II
16METODOLOGJI PUNIM DIPLOME230III/II
17PUNIMI I DIPLOMES***10III/II
Totali 60643.5
Totali 1801882.5

*** Punimi i diplomës kryhet në formën e një produksioni mediatik në një nga fushat e mëposhtme:
– Atelie shtypi Atelie e Mediave të reja dhe aplikimeve kompjuterike
– Atelie radio Atelie: Raportimi Kritik mbi Median
– Atelie televizioni Atelie e Marrëdhënieve me Publikun për gazetarë

Shpërnda lajmin: