Për vendin vakant, personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor”, pranë Departamentit të Letërsisë, FHF, UT


Mbështetur në nenin 67, pika 7 e Statutit të UT-së, Komisioni ad hoc me Vendimin me nr. 2 date 14.07.2022, për vendin vakant, personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor”, pranë Departamentit të Letërsisë, FHF, UT, shpall fitues Znj. Loreta Loli.


 

Shpërnda lajmin: