Administratori: Për njohjen nga studentët të VKM nr. 386, datë 01.06.2022 të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzimit nr. 30


“Për njohjen nga studentët të VKM nr. 386, datë 01.06.2022 të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzimit nr. 30, datë 04.11.2022 të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve dhe zbatimin nga strukturat përgjegjëse të FHF-UT” kliko këtu… 


Shpërnda lajmin: