Rektori i UT: Mbi ditët e mbetura të lejës vjetore të paguar të vitit 2022, për personelin akademik me kohë të plotë


Bazuar në nenin 92 dhe në nenin 93, të ligjit nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i RSH”, i ndryshuar; në nenin 39, pika 5, të ligjit të arsimit të lartë nr. 80/2015; në pikën 10, të Vendimit nr.329, datë 12.04.2017, të Këshillit të Ministrave “Për statusin dhe trajtimin e veçantë të personelit akademik”; në nenin 65, pika 1, të Statutit të UT-së, si edhe në vijim të shkresës tonë nr.1897, datë 27.06.2022, ju njoftojmë se, duke filluar nga data 24 dhjetor 2022 – 8 janar 2023, personeli akademik me kohë të plotë i fakultetit/ institutit/ filialit tuaj, do të jetë me leje nga ditët e mbetura të lejes vjetore të paguar të vitit 2022.

Personeli akademik me kohë të plotë, të kthehet në punë në datën 9 janar 2023.


 

Shpërnda lajmin: