Për njohje nga studentët e vitit të parë, cikli i parë bachelor


“Per njohjen nga studentët e vitit të I-rë, Cikli i Parë (BA), të VKM nr. 386, datë 01.06.2022 të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzimit nr. 27, datë 02.08.2022 të MAS dhe zbatimin nga strukturat përgjegjëse të FHF-UT” klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: