Shtyhet afati i regjistrimeve në ciklin e dytë Master

Në mbledhjen Dekanatit të datës 09.10.2017, mbështetur edhe në udhëzimin nr 18, dt 16.08.2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.15, datë 19.05.2017 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik 2017-2018” u vendos të shtyhet afati i regjistrimeve në ciklin e dytë për vitin akademik 2017-2018 si vijon:

  • Aplikimet shtyhen deri në dt 20.10.2017
  • Shpallja e fituesve: 24.10.2017
  • Ankimimet: 24.10.2017, 25.10.2017, 26.10.2017
  • Regjistrimi i fituesve: 27.10.2017 – 30.10.2017

Veprimet e mësipërme do të kryhen brenda orarit zyrtar të punës.

Shpërnda lajmin: