Kriteret e pranimit në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës për vitin akademik 2023-2024


  • Udhëzim Ministria e Arsimit dhe Sportit nr. 12, datë 30.06.2023, “Për procedurat e aplikimit të regjistrimit në Institucionet e Arsimit të Lartë” kliko këtu…

  • Programet e ciklit të parë të studimeve “BACHELOR” dhe një program të integruar të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë:
    • Vendim 15, datë 27.02.2023,”Mbi miratimin e kuotave të pranimit në programet e studimeve të ciklit të parë Bachelor dhe në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë, për vitin akademik 2023· 2024″ kliko këtu…
    • Tabela kuotat e pranimit për vitin akademik 2023-2024, në programet e studimit të ciklit të parë “BACHELOR” dhe një “PROGRAM TË INTEGRUAR” të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë, me kohë të plotë. kliko këtu…
    • Kuotat e plota në ciklin e parë të studimeve “BACHELOR” dhe një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë si dhe në ciklin e dyte te studimeve “MASTER”, per vitin akademik 2023-2024 kliko këtu… (Kuotat për program të dytë studimi,  kuotat për transferim studimesh, kuotat për shtetasit e huaj,  kuotat për kandidatët  me statusin  e jetimit, kuotat për personat me aftësi të kufizuar; kuotat për kandidatët Romë, Ballkano Egjiptian, Trojet.) Referuar në vendimin e Senatit Akademik 15, datë 27.02.2023.
    • Kriteret e pranimit në ciklin e parë të studimeve Bachelor dhe një program të integruar të ciklit të dytë në Universitetin e Tiranës, për vitin akademik 2023-2024 kliko këtu…

Shpërnda lajmin: