Renditja e aplikantëve maturantë fitues të raundit të katërt në Gazetari, cikli i parë bachelor, viti akademik 2022-2023


Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të raundit të katërt, të ciklit të parë Bachelor, dega Gazetari, viti akademik 2022-2023, për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore FHF për të kryer regjistrimin.

Dokumentat e nevojshme për regjistrim janë si më poshtë:
a) Dokumenti i identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja;
b) Fotokopja e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesa e pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR;
c) Mandati i pagesës së tarifës së regjistrimit (fatura e arkëtimit shkarko këtu) dhe deklaratën shkarko këtu, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të IAL-së dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.Ju mirëpresim! Më poshtë brenda vizës emrat e maturantëve fitues:

Klikoni këtu për listën e plotë


Shpërnda lajmin: