Renditja e aplikantëve fitues të raundit të tretë në FHF, viti akademik 2021-2022


Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të raundit të tretë, të ciklit të parë Bachelor, viti akademik 2021-2022, për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore FHF për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.

Regjistrimet për fituesit e raundit të tretë fillojnë prej datës 21 – 26 Tetor 2021. Procesi i  regjistrimit është i ndarë në 3 faza 48 – orëshe (kalendari shkarko këtu). Në rastin e mos regjistrimit brenda 48 orëve në programin ku ju jeni shpallur fitues, humbisni të drejtën e regjistrimit në atë program.Dokumentat e nevojshme për regjistrim janë si më poshtë:a) Dokumenti i identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja;
b) Fotokopja e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesa e pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR;
c) Mandati i pagesës së tarifës së regjistrimit (fatura e arkëtimit shkarko këtu) dhe deklaratën shkarko këtu, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të IAL-së dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.

Ju mirëpresim!

Më poshtë brenda vizës së kuqe do të gjeni ID-të e maturantëve fitues (për fazën e parë) sipas degëve:

Dega Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore                                

Dega Gazetari

Dega Gjeografi

Dega Gjuhë-Letërsi

Dega Histori

Shpërnda lajmin: