Renditja e aplikantëve fitues të raundit të parë në FHF, viti akademik 2023-2024


Njoftohen të gjithë aplikantët maturantë fitues të raundit të parë, të ciklit të parë Bachelor, viti akademik 2023-2024, për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore FHF për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.

Regjistrimet për fituesit e raundit të parë fillojnë prej datës 29 Gusht deri në 11 Shtator 2023 (kalendari shkarko këtu). Procesi i  regjistrimit është i ndarë në 7 faza 48 – orëshe. Në rastin e mos regjistrimit brenda 48 orëve në programin ku ju jeni shpallur fitues, humbisni të drejtën e regjistrimit në atë program.
Dokumentat e nevojshme për regjistrim janë si më poshtë:a) Dokumenti i identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja;
b) Fotokopja e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesa e pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR;
c) Mandati i pagesës së tarifës së regjistrimit (fatura e arkëtimit shkarko këtu) dhe deklaratën shkarko këtu, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të IAL-së dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.

Ju mirëpresim!


Me poshte gjeni ID-të e maturantëve fitues sipas degëve:

Dega Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore   

Fituesit faza 1, raundi 1                   

Dega Gazetari

Fituesit faza 1, raundi 1

Dega Gjeografi

Fituesit faza 1, raundi 1

Dega Gjuhë-Letërsi

Fituesit faza 1, raundi 1

Dega Histori

Fituesit faza 1, raundi 1

Shpërnda lajmin: