Njoftim për kandidat për Anëtar të KZF-së

KOMISIONI ZGJEDHOR I FAKULTETIT (KZF)


Në bazë të nenit 7, të Rregullores së Zgjedhjeve, njoftohen të gjithë anëtarët e PERSONELIT AKADEMIK, për të vetëkandiduar pranë KZI-it, për anëtar të KZF-së (Komision i  Zgjedhjeve në fakultet), në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.

Të interesuarit për të qenë anëtar të KZF- së mund të depozitojnë pranë KIZ-it, kërkesën e tyre  deri në datën 11 shkurt 2019, nga ora 8:00- 16:00.

Shpërnda lajmin: