FHF shpall konkursin për një vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë Asistent Lektor në Departamentit të Gjuhësisë


Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për një vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë Asistent Lektor në Departamentit të Gjuhësisë.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që do të konkurrojnë për këtë vend pune janë si më poshtë:
Kritere të përgjithshme:
a) Të kenë zotësi të plotë për të vepruar.
b) Të kenë përfunduar studimet bachelor dhe Master i Shkencave ose diploma ekuivalente me të (DIND, DND), preferohet në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë ose në ndonjë fakultet
homolog brenda ose jashtë vendit, në degën gjuhë-letërsi.
c) Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës, për kryerjen e një vepre penale me dashje.
d) Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna.

Për njoftimin e plotë klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: