Thirrje për projekte në programin Horizon Europe 2021- 2027


Në kuadër të zgjerimit të aplikimeve për projekte të njësive tuaja, informojmë se thirrjet në programin Horizon Europe janë në vijimësi dhe për këtë qëllim sugjerojmë shpëmdajen e linkut ku janë të gjitha thirrjet, në mënyrë që çdo departament të shohë në kohë mundësitë për aplikim.

Linku i thirrjeve: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en


 

Shpërnda lajmin: