Thirrje për aplikime nga AKKSHI


Agjensia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe lnovacionit (AKKSHI), ka hapur thirrjet për aplikim si më poshtë:

• Thirrja per “Shprehje interesi per eksperte te komisioneve te vleresimit teknik te projekteve ne Agjensine Kombetare te Kerkimit Shkencor dhe lnovacionit (AKKSHI)”;
• Thirrja per aplikim per projektet kombetare te kerkimit dhe te zhvillimit (PKKZH) per periudhen 2021-2023. lnformacioni i detajuar lidhur me procedurat, kriteret dhe afatet e aplikimit per secilen prej thirrjeve gjendet i publikuar ne faqen zyrtare te websitit te MASR-se ne adresen: https://arsimi.gov.al/category/njoftime/ si dhe ne faqen zyrtare te websitit te AKKSHl-t ne adresen: http://nasri.gov.al/category/njoftime/.


 

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *