Renditja e aplikantëve fitues të raundit i dytë në FHF, viti akademik 2019-2020


Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të raundit të dytë, të ciklit të parë Bachelor, viti akademik 2019-2020, për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore FHF për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.

Regjistrimet për fituesit e raundit të dytë fillojnë prej datës 30 Shtator deri në 09 Tetor 2019. Procesi i  regjistrimit është i ndarë në 5 faza 48 – orëshe. Në rastin e mos regjistrimit brenda 48 orëve në programin ku ju jeni shpallur fitues, humbisni të drejtën e regjistrimit në atë program.

Dokumentat e nevojshme për regjistrim janë si më poshtë:

a) Dokumenti i identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja;
b) Fotokopja e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesa e pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR;
c) Mandati i pagesës së tarifës së regjistrimit (fatura e arkëtimit shkarko këtu) dhe deklaratën shkarko këtu, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të IAL-së dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.

Ju mirëpresim!

Më poshtë brenda vizës së kuqe do të gjeni ID-të e maturantëve fitues (për fazën e parë) sipas degëve:

Dega Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore   

Fituesit raundi 2                                   

Dega Gazetari

Fituesit raundi 2             

Dega Gjeografi

Fituesit raundi 2            

Dega Gjuhë-Letërsi

Fituesit raundi 2          

Dega Histori

Fituesit raundi 2        

Shpërnda lajmin: