Njoftim për datat 03 dhe 04 Maj 2021


Datat 03 dhe 04 Maj 2021 do të jenë ditë pushimi, pasi, në mbështetje të nenit 86, pika 3, të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar; pikes 1 dhe 3, të Kreut II/A, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 511, datë 24.10.2002, “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”, i ndryshuar, kur festat zyrtare bien në ditët e pushimit javor, ditët e mëpasme të punës  janë pushim.


Shpërnda lajmin: