Njoftim në lidhje me pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2018-2019, Master Shkencor dhe Profesional

  1. Studentët e Ciklit të Dytë Master Shkencor do të paguajnë 75,000 lekë.
  2. Studentët e Ciklit të Dytë Master Shkencor të cilët i përkasim kategorive që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës, sipas VKM-së Nr. 780 datë 26.12.2018 do të paguajnë 50% të tarifës, pra 37,500 lekë.
  3. Studentët e Ciklit të Dytë Master Shkencor të cilët janë me notë mesatare vjetore 9 deri në 10, sipas VKM-së Nr. 780 datë 26.12.2018 do të paguajnë 50% të tarifës, pra 37,500 lekë.
  4. Studentët e Ciklit të Dytë Master Profesional do të paguajnë 60,000 lekë.
  5. Studentët e Ciklit të Dytë Master Profesional të cilët i përkasim kategorive që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës, sipas VKM-së Nr. 780 datë 26.12.2018 do të paguajnë 50% të tarifës, pra 30,000 lekë.
  6. Studentët e Ciklit të Dytë Master Profesional të cilët janë me notë mesatare vjetore 9 deri në 10, sipas VKM-së Nr. 780 datë 26.12.2018 do të paguajnë 50% të tarifës, pra 30,000 lekë.
  7. Studentët e Ciklit të Dytë (Master Shkencor dhe Profesional) sipas kërkesës drejtuar Dekanatit per raste specifike mund të paguajnë me këste.
Mandatet për kryerjen e pagesës sipas ciklit dhe vitit përkatës
Shpërnda lajmin: