Mbi procedurat e aplikimit të shtetasve të huaj me diploma të huaja të shkollës së mesme


Bazuar në udhëzimin e Ministres së Arsimit dhe Sportit nr. 16, datë 29.06.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, datë 15.05.2019 ”Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë”, i ndryshuar, pika 1 germa d/ii në lidhje me procedurat e aplikimit të shtetasve të huaj me diplomë të huaj të shkollës së mesme, ju informojmë se afatet e aplikimit do të jenë në datat 05-12 Shtator 2022.


Shpërnda lajmin: