MASR: Udhëzimi nr. 27, datë 23.12.2020


Udhëzimi i MASR nr. 27, datë 23.12.2020, për një shtesë në Udhëzim nr. 1, datë 14.01.2020 “Për dokumentacionin dhe procedurat për hapjen, riorganizimin dhe mbylljen e institucionit të arsimit të lartë, degëve të tyre, njësive kryesore dhe programeve të studimit, si dhe për ndarjen ose bashkimin e institucionit të arsimit të lartë” klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: