Kriteret e pranimit, kuotat dhe tarifat e studimit për vitin akademik 2019-2020

 • UDHËZIM Nr.10, DATË 15.05.2019 PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË (klikoni këtu…)
 • UDHËZIM NR.17, DATË 30.07.2019 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.10, DATË 15.05.2019, “PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË” (klikoni këtu…)
 • KRITERET E PRANIMIT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE BACHELOR PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 NË UNIVERSITETIN E TIRANËS (klikoni këtu…)
 • KRITERET E PRANIMIT NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN E TIRANËS, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. (klikoni këtu…)
 • ANEKS 1: KALENDARI I RENDITJES DHE REGJISTRIMIT TË KANDITATËVE PËR IAL (klikoni këtu…)
  (Urdhëri i përbashkët Nr.1 Datë 07.06.2019, midis Qendrën e Shërbimeve Arsimore dhe Qendrën Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar)
 • ANEKS 2: KALENDARI I APLIKIMIT DHE REGJISTRIMIT PËR MATURANTËT NË IAL (klikoni këtu…)
  (Urdhëri i përbashkët Nr.1 Datë 07.06.2019, midis Qendrën e Shërbimeve Arsimore dhe Qendrën Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar)
 • TARIFAT E SHKOLLIMIT PËR PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË “MASTER PROFESIONAL”, MASTER I SHKENCAVE”, PËR VITIN 2019– 2020” (klikoni këtu…)
 • TARIFAT E SHKOLLIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË “BACHELOR” DHE NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË NË FUSHËN E DREJTËSISË, ME KOHË TË PLOTË, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 (klikoni këtu…)
 • UDHËZIM MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË NR.10, DATË 15.05.2019, PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË (klikoni këtu…)
 • URDHËRI I PËRBASHKËT NR.1 DATË 07.06.2019, PËR MIRATIMIN E KALENDARIT PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 (MIDIS QENDRËN E SHËRBIMEVE ARSIOMORE DHE QENDRËN NDËRINSTITUCIONALE TË RRJETIT AKADEMIK SHQIPTAR) (klikoni këtu…)
Shpërnda lajmin: