GeoWeb – Modernizimi i arsimimit të Gjeodetëve në Ballkanin Perëndimor

GeoWeb – Modernization of education of surveyors in the Western Balkans

Ky projekt financohet nga Programi i Bashkimit Evropian, Erasmus+,

Veprimi Kryesor 2: Ndërtimi i kapaciteteve në Arsimin e Lartë

Objektivi më i gjerë i projektit është modernizimi i arsimit të lartë në gjeodezi, për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm në Serbi, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe lehtësimin e integrimit të këtyre vendeve në Bashkimin Evropian. Qëllimi specifik është të hartojë dhe të fillojë një program të ri Masteri në Gjeodezi, të krijojë materiale të reja mësimore të gjeodezisë, të përfshijë metodat e reja të mësimdhënies elektronike (e-learning) dhe metoda të reja pedagogjike, të sigurojë cilësi dhe të nxisë bashkëpunimin rajonal në edukimin dhe zhvillimin e  Gjeodezisë.

Konsorciumi i projektit përbëhet nga 12 partnerë, me Institutin Mbretëror të Teknologjisë (KTH) si institucioni koordinues (mbajtës i grantit). Partnerët e projektit janë: Bashkimi Evropian, Universiteti i Teknologjisë në Vienë – Departamenti i Gjeodezisë dhe Gjeoinformacionit (TUË, Vienë, Austri), Universiteti i Leon, (Ule, Leon, Spanjë), Universiteti i Beogradit, Departamenti i Gjeodezisë dhe Gjeomatikës, Universiteti i Novi Sadit – Departamenti i Gjeodezisë dhe Gjeomatikës, Universiteti i Tiranës, Departamenti i Gjeografisë dhe Departamenti i Gjeodezisë, Universiteti i Sarajevës, Departamenti i Inxhinierisë, Universiteti i Mostarit, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti i Tuzllës – Departamenti i Gjeografisë, Instituti i Planifikimit Fizik i Kantonit të Sarajevës dhe BNPro Ltd – Kompani gjeodezike private.

Aktivitetet e planifikuara të projektit janë: krijimi i bazave të të dhënave rajonale të institucioneve që kryejnë edukimin e gjeodetëve, vendosjen e bashkëpunimit rajonal, ndërtimin e laboratorëve të rinj për qëllime edukimi, kurset gjysmë-mujore dhe mujore në fushën e GNSS, GIS, Geoid dhe fushën e gravitacionit të Tokës, zhvillimin e kurrikulave të reja, teksteve të reja, si dhe futjen e një filozofie të re në fushën e edukimit të anketuesve. Projekti do të zgjasë për tre vjet, nga 15/10/2015 në 14/10/2018.

Një përshkrim më i hollësishëm i aktiviteteve të vazhdueshme dhe të planifikuara mund të gjendet në faqen “Aktivitetet”.

Shpërnda lajmin: