Mundësi për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni.


📌Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

📌Llojet e mobilitetit përfshijnë:
▪️Shkëmbimin e studentëve për studime;
📌Nivelet e mobilitetit për studentët:
▪️Bachelor;
▪️Master;
📌Kohëzgjatja e bursave:
▪️Bachelor (1 semestër);
▪️Master (1 semestër);
📌Fushat e studimit:
👉Për t’u njohur me fushat e studimit ju lutemi referohuni linkut:
📌Bursat përfshijnë:
▪️Kompensimin mujor (800 EUR në muaj për studentët);
▪️Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)
👉Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni link-ut:
📎Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.
📌Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Bachelor dhe Master:
▪️Kopje e Pasaportës;
▪️Vërtetim studenti (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
▪️Listë notash (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze), për studentët e nivelit Master duhen dhe lista e notave e nivelit Bachelor;
▪️Kopje e diplomes së nivelit Bachelor (vetëm studentët Master)
▪️Letër Motivimi në gjuhën angleze;
▪️CV (në gjuhën angleze);
▪️Certifikatë e gjuhës së huaj ( min Anglisht B1);
▪️Formularin e aplikimit;
▪️Deklaratë e nënshkruar nga ana e aplikantit mbi rezidencën, lindjen dhe nënshtetësinë;
▪️Deklaratë e nënshkruar nga ana e aplikantit mbi mobilitete tashmë të përfunduara;
▪️Deklaratën EMSO;
▪️Deklaratën GDPR;
👉Modelin e dokumenteve të mësipërme i gjeni në linkun:
▪️Learning Agreement (minimumi 20 ECTS). Për këtë dokumenti duhet të regjistroheni në linkun: https://studentexchange.um.si/ (type mobility: CREDIT MOBILITY!)
*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Mariborit lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ata që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.
Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset fillimisht nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe më pas në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +. Nëse studenti bën ndryshime të lëndëve gjatë mobilitetit, pjesa During mobility duhet të firmoset nga personi përgjegjës në fakultet dhe më pas nga personi përgjegjës në Rektorat.
ℹ️Afati për aplikim: 01 Dhjetor 2022
📎Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin iro@unitir.edu.al.
👉Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.
😀Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!

Shpërnda lajmin: