Kritere për punësimin e personelit akademik me kohë të pjesshme – Departamenti Histori

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme në bazë të nenit 68 pika 3 dhe pika 5 të Statutit të Universitetit të Tiranës:

 • Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurrojnë;
 • Të ketë kryer studimet Master Shkencor ose Doktoraturë në Histori, Marrëdhënie Ndërkombëtare ose Antropologji;
 • Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna;

Kritere specifike për personelin akademik me kohë të pjesshme në programin Bachelor në Histori për lëndën Greqishte Bizantine

 • Të ketë përfunduar studimet në programin Master Shkencor ose Doktoraturë në Histori  në sistemin me kohë të plotë brënda ose jashtë vëndit;
 • Kandidatët të cilët nuk kanë Doktoraturë duhet të kenë notën mesatare të shkollës së lartë mbi 8;
 • Duhet të kenë eksperiencë në mësimdhënie brënda ose jashtë vëndit;
 • Prioritet kanë kandidatët të cilët kanë botime shkencore brënda ose jashtë vëndit në fushat përkatëse të studimit;

Kritere specifike për personelin akademik me kohë të pjesshme në programin Bachelor në Histori për lëndën Histori e Kulturës Shqiptare (mesjetë dhe rilindje), Histori e Kulturës Bashkëkohore, Histori Arti;

 • Të ketë përfunduar studimet në programin Master Shkencor ose Doktoraturë në Historin Antropologji ose Akademine e Arteve, ose të ketë studime në fushën e arteve në sistemin me kohë të plotë brënda ose jashtë vëndit;
 • Kandidatët të cilët nuk kanë Doktoraturë duhet të kenë notën mesatare të shkollës së lartë mbi 8;
 • Duhet të kenë eksperiencë në mësimdhënie brënda ose jashtë vëndit;
 • Prioritet kanë kandidatët të cilët kanë botime shkencore brënda ose jashtë vëndit në fushat përkatëse të studimit;

Kritere specifike për personelin akademik me kohë të pjesshme në programin Bachelor në Histori për lëndën Organizata Ndërkombëtare

 • Të ketë përfunduar studimet Master Shkencor ose Doktoraturë në Mardhënie ose e Drejtë Ndërkombëtare në sistemin me kohë të plotë brënda ose jashtë vëndit;
 • Kandidatët të cilët nuk kanë doktoraturë duhet të kenë notën mesatare të shkollës së lartë mbi 7;
 • Duhet të kenë eksperiencë në mësimdhënie brënda ose jashtë vëndit;
 • Prioritet kanë kandidatët të cilët kanë botime shkencore brënda ose jashtë vëndit në fushat përkatëse të studimit;

Kritere specifike për personelin akademik me kohë të pjesshme në programin Master Profesional në Mësuesi, në lëndën Menaxhim dhe Administrim i Arsimit:

 • Të ketë përfunduar studimet në programin “Master Shkencor” dhe “Doktoraturë” në Histori, në sistemin me kohë të plotë brënda ose jashtë vëndit;
 • Të kenë notën mesatare të shkollës së lartë mbi 8;
 • Duhet të kenë eksperiencë në mësimdhënie brënda ose jashtë vëndit;
 • Prioritet kanë kandidatët të cilët kanë botime shkencore brënda ose jashtë vëndit në fushat përkatëse të studimit;
 • Prioritet do të kenë kandidatët të cilët kanë eksperiencë pune në administrimin e ciklit të ulët ose të mesëm të studimit;

Kritere specifike për personelin akademik me kohë të pjesshme në programin Master Shkencor Marrëdhënie Ndërkombëtare për Lëndën Politikat e Jashtme dhe të Sigurimit Europian dhe Politikat e Jashtme te Krahasuara:

 

 • Të ketë përfunduar studimet  në programin “Master Shkencor” dhe “Doktoratë” në marrëdhënie ndërkombëtare ose histori, në sistemin me kohë të plotë brënda ose jashtë vëndit;
 • Duhet të kenë eksperiencë në mësimdhënie brënda ose jashtë vëndit;
 • Të kenë botime shkencore brënda ose jashtë vëndit në fushat përkatëse të studimit;

Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion: 

 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Curriculum vitae;
 3. Diplomë e studimeve universitare dhe listë notash (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 4. Diplomë e studimeve Master dhe listë notash (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 5. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca, apo seminare, workshope, etj.;
 6. Të paktën dy refenca nga profesorë të fushës përkatëse;
 7. Dëshmi penaliteti;
 8. Dëshmi e zotërimit të gjuhës së huaj (fotokopje e noterizuar);

Dokumentacioni duhet të dorëzohet pranë Departamentit të Historisë, FHF, UT. Përzgjedhja e kandidatëve fitues do të bëhet nëpërmjet konkursit me dosje. Dosjet do të dorëzohen pranë laborantes së Departamentit të Historisë.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është nga data 27/10/2020 – 02/11/2020

Shpërnda lajmin: