FHF: Kategoritë dhe dokumentacioni për kategoritë e veçanta që përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2020-2021 për ciklin e parë Bachelor


Dokumentat e nevojëshme sipas kategorive për aplikimin online:

Studentët pasi të pajisjen me të gjitha dokumentat sipas kategorisë ku bejnë pjesë të kryejnë aplikimin në linkun e mëposhtëm. Nuk pranohen aplikime të pjesshme. Para aplikimit duhet të hyni me llogarinë e krijuar nga Universiteti (emer_mbiemer.fhfstudent@unitir.edu.al)


1. Kerkese per aplikim (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim) 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Vertetim nga Njesia administrative vendore qe familja e studentit trajtohet me ndihme ekonomike ku të cilësohet nr. i dosjes dhe vlera e saj. Ky dokument duhet të jetë i protokolluar, me firmë dhe me vulë.
1. Kerkese per aplikim (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim), 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Vertetim studenti nga institucionet publike IAL perkatese
1. Kerkese per aplikim (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim), 2. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 3. Vertetim i pageses nga DRSHS 4. Kopje e vendimit te K.M.C.A.P 5. Libreze Identitei per perfitimin e statusit te Invalidit marre nga Sherbimi Social Shteteror
1. Kerkese per aplikim (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim), 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Vertetim i pageses nga DRSHS per te dy prinderit 5. Kopje e vendimit te K.M.C.A.P per te dy prinderit 6. Libreze Identiteti per perfitimin e statusit te Invalidit marre nga Sherbimi Social Shteteror per te dy prinderit
1. Kerkese per aplikim (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim), 2. Kopje origjinale ose e noterizuar e Vërtetimit të KMCAP-së për të dy prindërit me aftësi të kufizuar (invalid pune, invalid paraplegjik, invalid tetraplegjik). 3. Vërtetim origjinal të institutit të sigurimeve shoqërore për pagesën e pensionit të invaliditetit 4. Vërtetim origjinal nga Njesia administrative per pagesën e paaftësisë për punë. 5. Çertifikatë Familjare që vërteton lidhjen e studentit me invalidin e punës/ invalidin paraplegjik ose tetraplegjik; 6. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit.
1. Kerkese per aplikim (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim), 2. Vërtetim origjinal të institutit të sigurimeve shoqërore për pagesën e pensionit të pleqërisë për prindin/ të dy prindërit. 3. Çertifikatë Familjare. 4. Çertifikatë të ndarjes së prindit nga jeta (në rastin kur njëri nga prindërit nuk jeton) 5. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit.
1. Kerkese per aplikim (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim), 2. Çertifikatë Familjare. 3. Vërtetim për të dy fëmijët e parë që janë student në IAL Publike. 4. Fotokopje të kartës së ID së studentit.
1. Kerkese per aplikim (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim), 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Libreze Identiteti per perfituesit e statusit te jetimit marre nga Sherbimi Socil Shteteror i rrethit perkates varur nga Ministria e Mirqenies Sociale dhe Rinise.
1. Kerkese per aplikim (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim), 2. Çertifikate familjare 3. Kopje karte indentiteti studenti 4. Vendim gjykate te formes se prere
1. Kerkese per aplikim (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim), 2. Çertifikate familjare 3. Kopje karte indentiteti studenti 4. Vertetim nga Ministria e Brendshmeqe verteton statusin ligjor per trajtim si viktima te trafikut te qenieve njerezore
1. Kerkese per aplikim (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim), 2. Çertifikate familjare 3. Kopje karte indentiteti studenti 4.Shkresa nga Ministria perkatese
1. Kerkese per aplikim (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim), 2. Formular vetedeklarimi te noterizuar. 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit.
1. Kerkese per aplikim (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim), 2. Çertifikatë Familjare që vërteton lidhjen e studentit me prindin të ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga sistemi komunist ose fëmijë me prindër të dënuar politikë me heqje lirie; 3. Vërtetimi i statusit të prindit ish të përndjekur/dënuar politik;

Apliko tani…


Aplikimet do të verifikohen paraprakisht nga specialistët e Fakultetit dhe do të dergohen për verifikim në institucionet përkatëse që kanë lëshuar dokumentacionin dhe do të miratohen në Bordin e Administrimit të UT-së. Studentët që regjistrohen në vitin e parë dhe të viteve të tjera mund t’a dorëzojnë dokumentacionin nga data 25/11/2020 deri në 10/12/2020.
Dorëzimi i dokumentacionit origjinal do të kryhet në kutitë postare të vendosura brenda ambienteve të FHF_së. Dokumentacioni të jetë në zarf të mbyllur ku të jetë shkruar sipër zarfit: emri i studentit dhe programi ku studjon.  Për studentët që jetojnë larg dokumentat mund të dergohen edhe nëpërmjet Postës Shqiptare në adresën: Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë (UT), Rruga e Elbasanit, Tiranë.
SHËNIM:
Përjashtohen nga tarifa e shkollës studentët e Ciklit të Parë (Bachelor) të cilët janë me mesatare 9-10. Studentët e kësaj kategorie nuk duhet të aplikojnë sepse lista e tyre përpilohet nga sekretaria mësimore;
Nuk përfitojnë nga ky vendim individët që u takojnë kategorive sociale si më poshtë, të cilët:
1- janë duke ndjekur një program të dytë studimi për të cilin duhet të përballojnë koston e plotë të studimeve.
2- Studentët përsëritës.

Shpërnda lajmin: