FHF: Kategoritë dhe dokumentacioni për kategoritë e veçanta që mund të perfitojnë bursë për vitin akademik 2020-2021.


Dokumentat e nevojëshme sipas kategorive për aplikimin online:

Studentët pasi të pajisjen me të gjitha dokumentat sipas kategorisë ku bejnë pjesë të kryejnë aplikimin në linkun e mëposhtëm. Nuk pranohen aplikime të pjesshme. Para aplikimit duhet të hyni me llogarinë e krijuar nga Universiteti (emer_mbiemer.fhfstudent@unitir.edu.al)


1. Kerkese per aplikim per burse (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim) 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Vertetim nga Njesia administrative vendore qe familja e studentit trajtohet me ndihme ekonomike
1. Kerkese per aplikim per burse (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim) 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Vertetim studenti institucionet publike IAL
Studentet, persona me aftesi te kufizuara, te vertetuar nga Komisioni Mjekesor i Caktimit te Aftesise per Pune, perfitues te pageses se aftesise se kufizuar;
1. Kerkese per aplikim per burse (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim) 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Vertetim i pageses nga DRSHS 5. Kopje e vendimit te KMCAP 6. Libreze Identiteti per perfitimin e statusit te Invalidit marre nga Sherbimi Social Shteteror
1. Kerkese per aplikim per burse (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim) 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Vertetim i pageses nga DRSHS per te dy prinderit 5. Kopje e vendimit te KMCAP per te dy prinderit 6. Libreze Identiteti per perfitimin e statusit te Invalidit marre nga Sherbimi Social Shteteror per te dy prinderit
1. Kerkese per aplikim per burse (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim) 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Vertetim i pageses pensionit nga DRSHS 5. Certifikate vdekje (ne rast se njeri prind nuk jeton.
Studentet, te tretet ne radhen e femijeve e lart, te cilet vijne nga familje me tre femije e me shume, nga te cilet dy te paret jane studente ne institucionet publike te arsimit te larte;
1. Kerkese per aplikim per burse (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim) 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Vertetimi qe te dy femijet e pare jane studente ne IAL Publike.
1. Kerkese per aplikim per burse (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim) 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Libreze Identiteti per perfituesit e statusit te jetimit marre nga Sherbimi Socil Shteteror i rrethit perkates varur nga Ministria e Mirqenies Sociale dhe Rinise
1. Kerkese per aplikim per burse (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim) 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Vendim gjykate te formes se prere
1. Kerkese per aplikim per burse (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim) 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Vertetim nga Ministria e Brendshme qe verteton statusin ligjor per trajtim si viktima te trafikut te qenieve njerezore

1. Kerkese per aplikim per burse (kërkesa shkarkohet, plotësohet, firmoset dhe fotografohet dhe ngarkohet në aplikim) 2. Çertifikate familjare 3. Fotokopje të kartës së ID të vetë studentit 4. Shkresa nga Ministria perkatese.


Apliko tani…


Aplikimet do të verifikohen paraprakisht nga specialistët e Fakultetit dhe do të dergohen për verifikim në institucionet përkatëse që kanë lëshuar dokumentacionin dhe do të miratohen në Bordin e Administrimit të UT-së. Pas miratimit të bursës nga Bordi i Administrimit studentët do të njoftohen për hapjen e llogarisë bankare. Bursa u jepet studentëve përfitues çdo muaj në llogarinë bankare pas konfirmimit të frekuentimit të programit të studimit nga përgjegjësi i njësisë bazë.
Studentët që regjistrohen në vitin e parë dhe të viteve të tjera mund t’a dorëzojnë dokumentacionin nga data 25/11/2020 deri në 10/12/2020.
Dorëzimi i dokumentacionit origjinal do të kryhet në kutitë postare të vendosura brenda ambienteve të FHFsë. Dokumentacioni të jetë në zarf të mbyllur ku të jetë shkruar sipër zarfit: emri i studentit dhe programi ku studjon. Për studentët që e jetojnë larg dokumentat mund të dergohen edhe nëpërmjet Postës Shqiptare në adresën: Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë (UT), Rruga e Elbasanit, Tiranë.
Afati i dorëzimit të dokumentacionit origjinal është 31 Janar 2021.
SHËNIM:
Përveç kategorive sociale të mëposhtme përfitojnë bursa nga fondi i mbështetjes studentore studentët e shkëlqyer të ciklit të parë “Bachelor”. Studentët e kësaj kategorie nuk duhet të aplikojnë sepse lista e tyre përpilohet nga sekretaria mësimore.
Nuk përfitojnë nga ky vendim individët që u takojnë kategorive sociale si më poshtë, të cilët:
1- janë duke ndjekur një program të dytë studimi për të cilin duhet të përballojnë koston e plotë të studimeve.
2- Studentët përsëritës.

Shpërnda lajmin: