Departamenti i Gjuhësisë: Nga data 1-30 shtator 2023, do të zhvillohet shkolla verore “Kurs i Gjuhës shqipe për të huaj”


Departamenti i Gjuhësisë njofton të interesuarit se nga data 1-30 shtator 2022, do të zhvillohet shkolla verore “Kurs i Gjuhës shqipe për të huaj”.

Ky kurs intensiv ofrohet për studentët e niveleve: A1, A2, B1, B2, C1, C2 dhe përmban mësimdhënie gjuhe sipas niveleve, leksione për historinë, gjeografinë dhe kulturën shqiptare dhe aktivitete social-kulturore (vizita në muze, udhëtime në qytete të Shqipërisë).

Kursi mund të ndiqet:

– nga studentë e studiues, të cilët vijnë në kuadër të marrëveshjeve dypalëshe. Ata aplikojnë nëpërmjet ministrive përkatëse.
– nga studentë e studiues, të cilët vijnë në kuadër të marrëveshjeve dypalëshe universitare. Ata aplikojnë nëpërmjet universiteve përkatëse.
– nga studentë e studiues, të cilët vetëfinancojnë ndjekjen e kursit të verës. Tarifa për pjesëmarrje në këtë rast është 390 $. Kjo tarifë nuk mbulon akomodimin.
Kursi do të zhvillohet fizikisht në mjediset e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë dhe në përputhje me masat e protokollit kundër COVID-19.

Për t’u bërë pjesë e kursit të verës plotësoni formularin e aplikimit kliko këtu..

Për më shumë informacion, kontaktoni:

Email: fhf@fhf.edu.alalbapeza@gmail.com

Nr. tel: +355 69 612 0182


The Department of Albanian Language informs the interested parties that on September 1-30, 2023, we will hold the summer school: “Albanian language course for foreigners”.

The course is offered to students of levels: A1, A2, B1, B2, C1, C2 and contains language teaching by levels, lectures on history, geography, Albanian culture and various socio-cultural activities (visits to museums, galleries and trips to cities of Albania).

Eligible participants include:

  • Students and researchers, who come within the framework of bilateral state agreements (they apply through the respective ministries)
  • Students and researchers, who come under bilateral university agreements (they apply through the respective universities)
  • Students and researchers, who self-finance the attendance of the summer course
  • The participation fee in this case is $ 390.
  • This fee does not cover accommodation.

The course will take place physically on the premises of the Faculty of History and Philology and in accordance with the protocol measures against COVID-19.

To be part of the summer course, fill out the application form click here…

For more information contact:

Email: fhf@fhf.edu.al;  albapeza@gmail.com

Tel: 0696120182

Shpërnda lajmin: