Master Shkencor në Gazetari Komunikim

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER SHKENCOR
NË GAZETARI KOMUNIKIM
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

Në drejtimet e profilizuara:

1. Komunikim Ndërkulturor
2. Marrëdhënie me publikun
3. Drejtim dhe Manaxhim Mediash
4. Marketing Mediatik
5. Gazetari Europiane dhe Ndërkombëtare

 

Nr.Lendet     Semestri I/15 javë SemII/15 javë 
ECTSOrë * audit/gjithsejLeksioneSeminarOrë jashtë auditLeksioneSeminarLeksioneSeminar
Viti i I
Lëndët e trungut të detyrueshme
1Semiotika në mediat vizive dhe gjuha objekt64545903
2Teoritë e përkthyeshmërisë64545903
3Gjuha dhe mediat64545903
4Retorika dhe media 64545903
5Komunikimi interaktiv në mediat e reja64515309012
I. Lëndët e detyruara të profilit: Komunikim Ndërkulturor
6Të shkruash për PR dhe Marketing56045159031
7Diversiteti kulturor dhe fetar në media54545203
8Hyrje në komunikimin ndërkulturor 54545203
9Industria e kulturës54545203
10Raportimi ndërkombetar/GE54545203
11Politikat e BE dhe kuadri rregullues i komunikimit masiv/GE54545203
II. Lëndët e detyruara të profilit: Marrëdhënie me publikun
6Të shkruash për PR dhe Marketing56045159031
7Teknikat e marrëdhënieve me publikun /GE54545203
8Teoritë sociale dhe marrëdhënie me publikun 54545203
9MP online 54545203
10Lobimi dhe komunikimi me qeverinë/GE54545203
11Komunikim i integruar dhe menaxhimi i markës/MM54545203
III. Lëndët e detyruara të profilit: Drejtim dhe Manaxhim Mediash
6Të shkruash për PR dhe Marketing56045159031
7Media, shoqëria dhe ekonomia54545203
8Publiku audiencat dhe përdoruesit e medias54545203
9Menaxhimi i burimeve njerëzore 54545203
10Promocioni i medias/MM54545203
11 Menaxhimi i mediave audio-vizive54545203
IV. Lëndët e detyruara të profilit: Marketing Mediatik
6Të shkruash për PR dhe Marketing56045159031
7Teknikat e bindjes dhe reklamat ne mediat audiovizive54545203
8Promocioni i medias /DMM54545203
9Komunikimi i integruar dhe menaxhimi i markës/PR54545203
10Teknikat e marketingut dixhital54545203
11Menaxhimi i marketingut54545203
V. Lëndët e detyruara të profilit: Gazetari Europiane dhe Ndërkombëtare
6Të shkruash për PR dhe Marketing56045159031
7Rendi politik botëror dhe sistemet e propagandës54545203
8Raportimi i aktualitetit ndërkombëtar/KNK54545203
9Politikat e BE dhe kuadri rregullues i komunikimit masiv/KNK54545203
10Teknikat e marrëdhënieve me publikun /PR54545203
11Lobimi dhe komunikimi me qeverinë/ PR54545203
Gjithsej Viti I6051046545640
Viti i II
Lëndët e trungut të detyrueshme
1Konsumatori dhe teknikat e audimatit 23030202
2Metodat sasiore cilesore kerkimit shkencor23030202
3Design i PR dhe Marketing230030452
4Imazhologji 23030452
I. Lëndët e detyruara të profilit: Komunikim Ndërkulturor
5Rrymat kulturore si modele komunikimi/Antropologji kulturore44545553
6Komunikimi në institucionet e mbyllura 44545553
7Metodat e kërkimit në komunikim dhe media23030452
8Diplomacia publike/PR44545553
9Menaxhimi i krizave dhe ndërmjetësimi/PR/GE44545553
10Menaxhimi i agjensive të trashegimisë kulturore44545553
II. Lëndët e detyruara të profilit: Marrëdhënie me publikun
5Fushatat e komunikimit 44545553
6Kerkimi dhe matja e efektivitetit te fushatave/MM/DMM44545553
7Metodat e kërkimit në komunikim dhe media23030452
8Komunikimi i brendshëm i organizatës 44545553
9Diplomacia publike/KNK44545553
10Menaxhimi i krizave/ndërmjetësimi/KNK/GE44545553
III. Lëndët e detyruara të profilit: Drejtim dhe Manaxhim Mediash
5Mediat sociale dhe gazetaria/GE44545553
6Kerkimi dhe matja e efektivitetit te fushates/PR/MM44545553
7Metodat e kërkimit në komunikim dhe media23030202
8Kuadri rregullues dhe vetrregulles i mediave44545553
9Struktura dhe menaxhimi i redaksise44545553
10Drejtimi financiar i kompanisë mediatike/MM44545553
IV. Lëndët e detyruara të profilit: Marketing Mediatik
5Menaxhimi i reklamës në media44545553
6Kerkimi dhe matja e efektivitetit të fushatave PR/DMM44545553
7Metodat e kërkimit në komunikim dhe media23030452
8Marketingu në median sociale dhe WEB44545553
9Negociimi dhe sjellja konsumatore44545553
10Drejtimi financiar i kompanisë mediatike/DMM44545553
V. Lëndët e detyruara të profilit: Gazetari Europiane dhe Ndërkombëtare
5Politika e jashtme e Shqipërisë dhe imazhi i saj 44545553
6Mediat sociale dhe gazetaria/DMM44545553
7Metodat e kërkimit në komunikim dhe media23030452
8Marrëdhëniet ndërkombëtare publike (Diplomacia Publike)44545553
9Globalizimi, kultura dhe roli I medias44545553
10Menaxhimi i krizave/ndërmjetësimi/KNK/PR44545553
12Mikroteza, S eanca metodologjike3060606904
Gjithsej Viti II60435345901140
total ( 2 vite)1209458101351780

Shënim 1: Mikroteza përfshin seancat metodologjike 60 orë mësimore, punën për hartimin e tekstit të mikrotezës dhe mbrojtjen e saj (gjithsej 30 kredite)

Shpërnda lajmin: