Departamenti i Gjuhës vende vakante për personel akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2021-2022

Departamenti i Gjuhës ka nevojë për personel akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2021-2022, për lëndët si më poshtë:

 • Lënda: Morfologji, Viti II, Bachelor

a). Kritere të përgjithshme:

 1. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare të ciklit të parë Bachelor dhe të dytë Master i Shkencave, (ose diploma ekuivalente me to DIND), në degën e gjuhë – letërsisë, në universitetet publike të vendit, ose universitete të huaja (me diploma   të ekuivalentuara, nga Ministria e Arsimit);
 3. Të ketë fituar gradën doktor shkencash, në degën gjuhë – letërsi;
 4. Të zotërojë me dëshmi një prej pesë gjuhët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian;
 5. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata;

b). Kritere të veçanta:

 1. Preferohenn aplikantët që zotërojnë titullin akademik “Profesor i asociuar”;
 2. Preferohen aplikantët që kanë eksperiencë pune, jo më pak se 10 (dhjetë) vite në mësimdhënie;
 3. Preferohen aplikantët që kanë botime, monografi, publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme kërkimore-shkencore, në drejtimet që mbulon lënda;
 4. Preferohen aplikantët që kanë aftësi për të punuar në grup, janë komunikues dhe punojnë nën presionion e kohës;
 5. Preferohen aplikantët që kanë aftësi për të moderuar dhe nxitur diskutimin në auditor;

 

 • Lënda: Morfologji në gjuhët e huaja, Viti I, Bachelor

a). Kritere të përgjithshme:

 • Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të ketë përfunduar studimet universitare të ciklit të parë Bachelor dhe të dytë Master i Shkencave ose Master i Nivelit të Dytë, (ose diploma ekuivalente me to DIND), në degën e gjuhë letërsisë, në universitetet publike të vendit, ose universitete të huaja (me diploma   të ekuivalentuara, nga Ministria e Arsimit);
 • Të ketë fituar gradën doktor shkencash, në degën gjuhë letërsi;
 • Të zotërojë me dëshmi një prej pesë gjuhët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian;
 • Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata;

b). Kritere të veçanta:

 1. Preferohen aplikantët që kanë eksperiencë pune, jo më pak se 3 (pesë) vite në mësimdhënie;
 2. Preferohen aplikantët që kanë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme kërkimore-shkencore, në drejtimet që mbulon lënda;
 3. Preferohen aplikantët që kanë aftësi për të punuar në grup, janë komunikues dhe punojnë nën presionion e kohës;
 4. Preferohen aplikantët që kanë aftësi për të moderuar dhe nxitur diskutimin në auditor;

 

 • Lënda: Shkrim Akademik, Viti I, Bachelor

a). Kritere të përgjithshme:

 1. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare të ciklit të parë Bachelor dhe të dytë Master i Shkencave, (ose diploma ekuivalente me to DIND), në degën e gjuhë letërsisë, në universitetet publike të vendit, ose universitete të huaja (me diploma   të ekuivalentuara, nga Ministria e Arsimit);
 3. Të zotërojë me dëshmi një prej pesë gjuhët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian;
 4. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata;

b). Kritere të veçanta:

 1. Preferohen aplikantët që kanë përfunduar studimet universitare në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, UT;
 2. Preferohen aplikantët që kanë aftësi për të punuar në grup, janë komunikues dhe punojnë nën presionion e kohës;
 3. Preferohen aplikantët që kanë aftësi për të moderuar dhe nxitur diskutimin në auditor;

 

 • Lënda: Etnolinguistikë dhe Gjuha shqipe për të huaj, Viti I, Bachelor

a). Kritere të përgjithshme:

 1. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare të ciklit të parë Bachelor dhe të dytë Master i Shkencave, (ose diploma ekuivalente me to DIND), në degën e gjuhë letërsisë, në universitetet publike të vendit, ose universitete të huaja (me diploma   të ekuivalentuara, nga Ministria e Arsimit);
 3. Të zotërojë me dëshmi një prej pesë gjuhët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian;
 4. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata;

 

b). Kritere të veçanta:

 1. Preferohen aplikantët që kanë përfunduar studimet universitare në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, UT;
 2. Preferohen aplikantët që kanë aftësi për të punuar në grup, janë komunikues dhe punojnë nën presionion e kohës;
 3. Preferohen aplikantët që kanë aftësi për të moderuar dhe nxitur diskutimin në auditor;

 

 • Lënda: Gjuha shqipe për të huaj,

a). Kritere të përgjithshme:

1.Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare të ciklit të parë Bachelor dhe të dytë Master i Shkencave, (ose diploma ekuivalente me to DIND), në degën e gjuhë letërsisë, në universitetet publike të vendit, ose universitete të huaja (me diploma   të ekuivalentuara, nga Ministria e Arsimit);
 2. Të zotërojë me dëshmi një prej pesë gjuhët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian;
 3. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata; Të ketë fituar gradën doktor shkencash, në degën gjuhë – letërsi;
 4. Të ketë fituar gradën doktor shkencash, në degën gjuhë – letërsi;

b). Kritere të veçanta:

 1. Preferohen aplikantët që kanë përfunduar studimet universitare në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, UT;
 2. Preferohen aplikantët që kanë aftësi për të punuar në grup, janë komunikues dhe punojnë nën presionion e kohës;
 3. Preferohen aplikantët që kanë aftësi për të moderuar dhe nxitur diskutimin në auditor;
 4. Të ketë fituar gradën doktor shkencash, në degën gjuhë – letërsi;

 

 • Lënda: Praktike Profesionale,

a). Kritere të përgjithshme:

 1. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare të ciklit të parë Bachelor dhe të dytë Master i Shkencave, (ose diploma ekuivalente me to DIND), në degën e gjuhë letërsisë, në universitetet publike të vendit, ose universitete të huaja (me diploma   të ekuivalentuara, nga Ministria e Arsimit);
 3. Të zotërojë me dëshmi një prej pesë gjuhët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian;
 4. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata;
 5. Të ketë fituar gradën doktor shkencash, në degën gjuhë – letërsi;

b). Kritere të veçanta:

 1. Preferohen aplikantët që kanë përfunduar studimet universitare në Fakultetin e Historisë

dhe Filologjisë, UT;

 1. Preferohen aplikantët që kanë aftësi për të punuar në grup, janë komunikues dhe punojnë nën presionion e kohës;
 2. Preferohen aplikantët që kanë aftësi për të moderuar dhe nxitur diskutimin në auditor;
 3. Të ketë fituar gradën doktor shkencash, në degën gjuhë – letërsi;

 

Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Curriculum vitae;
 3. Fotokopje të mjetit të identifikimit;
 4. Diplomë e studimeve universitare dhe listë notash (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 5. Diplomë e studimeve Master dhe listë notash (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 6. Kopje të titujve/gradave shkencore nëse aplikanti ka (të noterizuara);
 7. Dëshmi e zotërimit të gjuhës së huaj (fotokopje e noterizuar);
 8. Vërtetim të qendrës së punës ku punon dhe të pagës që merr;
 9. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca, apo seminare , workshop;
 10. Dëshmi penaliteti ose vetëdeklarim;
 11. Librezë shëndetësore, që lëshohet nga Qendra Shëndetësore.
 12. Leje e lëshuar nga punëdhenesi (nëse është i punësuar);

Dokumentacioni do të dorëzohet pranë laborantes së departamentit, në orarin 09.00 -14.00, 25.09.2021- 30.09.2021. Përzgjedhja e kandidatëve  fitues do të bëhet nëpërmjet konkursit me dosje.

Afati i aplikimeve nga 25.09.2021- 30.09.2021

Shpërnda lajmin: