Bachelor – Plani mësimor Arkeologji

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS BACHELOR

ARKEOLOGJI DHE TRASHËGIMI KULTURORE

SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

Nr.LendaECTS
Viti I (trung I përbashkët)
1Historia e Shqipërisë 1: Lashtësia6
2Hyrje në Arkeologji6
3Hyrje në Trashëgiminë Kulturore6
4Lëndë me zgjedhje 14
5Lëndë me zgjedhje 24
6Lëndë me zgjedhje 34
7Gjuhë e huaj: Anglisht4
8Historia e Shqipërisë 2: Mesjeta6
9Shkrim akademik4
10Lëndë me zgjedhje 14
11Lëndë me zgjedhje 24
12Lëndë me zgjedhje 34
13Kërkim i aplikuar në terren 14
Viti II
1Etnologji6
2Muzeologji6
3Arkeologjia e prehistorisë6
Historia e arkitekturës shqiptare6
4Lëndë me zgjedhje 14
5Lëndë me zgjedhje 24
6lëndë me zgjedhje 34
7Historia e artit6
8Arkeologjia klasike6
Trashëgimia Kulturore jomateriale6
9Gjeografi e përgjithshme4
10Lëndë me zgjedhje 14
11Lëndë me zgjedhje 24
12lëndë me zgjedhje 34
13Kërkim i aplikuar në terren 24
Viti III
1Historia e Shqipërisë 3: Rilindje deri sot6
2Arkeologjia romake6
3Arkeologjia e mjedisit6
2Legjislacioni i TK dhe etika profesionale6
3Arkeologjia e pre- dhe proto-historisë6
4Lëndë me zgjedhje 14
5Lëndë me zgjedhje 24
6Parime të restaurimit të objekteve të TK6
7Antropologjia social-kulturore6
8Arkeologjia klasike dhe romake6
Arkeologjia e antikitetit të vonë dhe mesjetës6
9Lëndë me zgjedhje 14
10Lëndë me zgjedhje 24
11Provim përfundimtar/Mbrojtje Diplome6
 Lëndë me zgjedhje   
NrLëndaEcts
Viti i I/Sem. I - studenti zgjedh 3 lëndë (1 lëndë për grup)
Grupi 11Teknologjia antike4
2Prehistoria dhe protohistoria e Shqipërisë4
Grupi 23Etnografi4
4Trashëgimia Kulturore virtuale4
Grupi 35Hyrje në historinë e antikitetit4
6Sport4
7Gjuhë e huaj e dytë4
8Gjeografi kulturore4
Viti i I/Sem. i II - studenti zgjedh 3 lëndë (1 lëndë për grup)
Grupi 11Teknikat e gërmimit dhe vrojtimit arkeologjik4
2Arkeologjia e provincave romake4
Grupi 23Konservimi i objekteve te trashegimise kulturore4
4Etnomuzikologji4
Grupi 35Trashëgimi rurale4
6Letërsi klasike4
7Greqishte e vjetër/Latinisht4
8Komunikimi dhe të folurit në publik4
Viti i II/Sem. i I - studenti zgjedh 3 lëndë (1 lëndë për grup)
Grupi 11Bazat e Gjeoarkeologjisë4
2Bazat e Numizmatikës4
3Bazat e Arkeometrisë4
Grupi 24Ekonomia e Trashëgimisë Kulturore4
5Marketimi i Trashëgimisë Kulturore4
6Mediatizimi i Trashëgimisë Kulturore4
Grupi 37Ekonomiks4
8Sport 24
9Gjuhë e huaj e dytë 24
10Gjeografia e turizmit4
11Historia e letërsisë shqipe4
Viti i II/Sem. i II - studenti zgjedh 3 lëndë (1 lëndë për grup)
Grupi 11Studimi i materialeve arkeologjike4
2Sitet arkeologjike në Shqipëri4
3Bazat e Epigrafisë4
Grupi 24Qyteti shqiptar në shek. 19-204
5Historia e fesë dhe e besimit4
6Historia e Arkitekturës Botërore4
Grupi 37Etnolinguistika4
8Greqishte e vjetër/Latinisht4
9Gjeografi e popullsisë dhe e vendbanimeve4
10Bazat e SIG-ut (GIS)4
11Turizëm rural4
12Imazheria në studimin e objekteve të artit dhe TK4
Viti i III/Sem. i I - studenti zgjedh 2 lëndë
1Politikat publike të TK4
2Marrdhëniet publike të entiteteve të TK4
3Administrimi i ndërmarrjes kulturore4
4Arkeologjia e Antikitetit të vonë dhe Mesjetës për TK4
5Epoka e Bronzit ne Egje4
6Hyrje në Arkeologjinë historike4
7Historia e qytetërimeve4
8Gjeomorfologji4
9Interpretimi i fotove ajrore4
10Teknikat e datimit absolute në arkeologji dhe TK4
Viti i III/Sem. i II - studenti zgjedh 2 lëndë
1Ilustrimi arkeologjik4
2Stilet e shek. 4 në skulpturën greke4
3Arkeobotanika 4
4Zooarkeologjia 4
5Aplikime kompjuterike në Arkeologji dhe TK4
6Teknikat e dokumentimit në Arkeologji dhe TK4
7Qytetet në Europën Juglindore 4
8Bazat e planifikimit dhe rregullimit të territorit4
9Historia e gjuhës 4
10Teknikat e datimit absolute në arkeologji dhe TK4
11Greqishte e vjetër/Latinisht 4
12Antropologjia ekonomike4
Shpërnda lajmin: